דפים

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

תקנות כולל מינסק בירושלים


כאשר התהפכו מסבותי מאת ה' לנסוע לרגל מסחרי ארצה קדש, מלאו כבוד הרה"ג רוזני מינסק את ידי לפקח על עניני כולל מינסק תהלוכותיו וחשבונותיו בתוככי ירושלם עה"ק תובב"א, וכאשר זכני ה' לבוא שערי ירושלם לעשות רצון הרוזנים חפצתי ופקחתי עיני על סדרי הכולל וכל הנהגותיו וחשבונותיו, ועפ"י הסכמת אלופי הזט"ה ואספה רבה מאנשי הכולל יצאו ההחלטות האלה:

א) אלופי הזט"ה ישארו על משמרתם כאשר עד כה בכל פרטי כהונתם עד אשר תבוא פקודת הרוזנים לבחור זט"ה חדש. ויוסיפו מעתה בהנהגתם כי יחתמו בחתימת ידיהם על רשימות החלוקה אשר יערכו תמיד.

ב) על שבעת אנשי הזט"ה מנהלי הכולל יתוספו מהיום עוד שנים בשם מבקרים ורואי חשבונות, כהונתם וחובתם היא לבקר את החשבונות ולהעמיק חקר בהם לדעת אותם על בורים, הן חשבונות ההכנסות וההוצאות בכלל והן חשבונות המעונות ההכנסות וההוצאות מחצרות הכולל בפרט, מבלי הניח מקום לרינון ותלונה כי החשבונות נעלמים המה, חובת המבקרים היא לבקר את החשבונות לא פחות מפעם אחת בחדש, וכחם יפה לבקר גם במקרה בכל עת ובכל שעה שיחפצו. ואחרי כל בקרת ובקרת הן בקרת תמידית בזמנים מוגבלים והן בקרת מקרית ופתאומית יכתבו ויחתמו המבקרים בפנקס החשבונות של הכולל מצוי החשבון אם מצאו הכל מסודר ובצדק או מצאו איזה בדק. – ואלה האנשים אשר נבחרו כעת למבקרים ורואי חשבונות ה"ר צבי הירש מלעכעוויץ וה"ר פאלק מלובטש, עבודת הקדש הנ"ל עליהם בכתף ישאו.

ג) מכירת הקאמביאלין תמיד תהיה על פי שנים דוקא, ועל אותו הגליון שיקבלו החשבון מהקאנטאר יחתמו גם שני המוכרים את חתימתם.

ד) הנהוג בעת הצורך לשלוח אנשים להתפלל במקומות הקדושים או ללמוד משניות באיזה יא"צ להטיל גורל מי ומי יהיה בין המתפללים והלומדים, ולא להוציא לעז על הגורל ולמנוע כל תלונה, נבחרו שלשה אנשים אלה ר' יוסף פערילמאן ור' ליב פערילמאן ור' משה ליב מלובטש, על פיהם יהיה הגורל תמיד, ועל כל גורל וגורל יכתבו ויחתמו חתימת ידם.

אלה התקונים אשר נתוספו בהנהגת הכולל בעת שבתי פה עה"ק וישמרו לעשותם ולזכרון בקדש אחתום שמי יום א' כ"ו מנחם שנת תרנ"א בתוככי ירושלם עה"ק נפתלי משכיללאיתן


החלטות כולל מינסק בכתב ידו של ר' נפתלי משכיל לאיתן
התקנות בכתב ידו של ר' נפתלי משכיל לאיתן

בצדו השני של הדף מופיעות חתימותיהם של עסקני ומנהלי כולל מינסק בירושלים (יתכן שלא עמדנו על הפענוח הנכון של חלק מהחתימות)

על דבר אמת וצדק הנעשה ונתקן מהרב ר' נפתלי משכיל לאיתן נ"י בהנהגות כוללנו מן הוא והלאה ככל הכתוב מהרב הנ"ל מעל"ד באנו גם אנחנו על הגלוי ועל החתום יום הנ"ל שנת הנ"ל פה עה"ק תובב"א

נאום בנימין באמו"ה שמואל זלל"ה אב"ד ק"ק סטופצי
נאום יעקב הארקאווע
נאום [אפרים בנימין?] הוכשטיין
נאם אהרן העשיל שו"ב
נאום צבי הירש מלעכאוויץ
נאם יעקב ירושלמסקי
??????????????????????
נאם יוסף יצחק ב"ר ארי' ליב כשדן
נאם מרדכי ליפ[ש?]יץ
גרשון בהר"ר יעקב הארקאווע
נאום גרשון בר"י ממירא
נאום אלקנה מרוביזעוויץ
נאום יהודא ב"ר בצלאל
נאום ישעי' ב"ר יצחק
נאום צבי יוסף מסטופץ
נאום עזריאל שמשאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה