דפים

יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

ר' נפתלי משכיל לאיתן במכתב לר' שלמה בובר: ח' אדר ב תרמ"א


בשם ד' מינסק ח' אד"ש תרמ"א

כבוד ידי"נ הרב החכם הכולל נבון הנבונים ויקר השלמים תהלתו מלאה הארץ
מוה' שלמה נ"י באבער כירח יכון עולם ולפני שמש ינון שמו.

מאשר כבד עלי להלאותו במכתבי מדעתי כי עתותיו קדושות לעסקים ולעיונים נעלים ונשגבים מאלה ע"כ החשיתי מאז ועד עתה, ועצתו שמעתי שלחתי דברי לכל מכתבי העתים העברים בלשון הקדש לפרסם בכלם את הדפסת שני החלקים האחרונים, ולא זכיתי רק שתודפס ההודעה במכ"ע הצפירה והלבנון, ואולי גם בהקול והעברי רק איננם בעירי, כן עצת כבודו תשמור רוחי והריצותי מכתבים בלשון הקדש לחברה כ"י חבירים בפאריז ובוויען, כן באתי בכתובים לכבוד הרבנים ה' יעללינעק וה' גידעמאנן הכל כעצתו הטובה ולא אפונה כי כן ישמור לי הבטחתו לבוא אחרי אל כבוד חברת כ"י חברים בפאריז למלאות את דברי ולהמליץ בעדי, ודבריו לא ישובו ריקם, דברים אחדים מאת כבודו הלא יועילו יותר מהמון מכתבים שלי. גם הדפסתי קול קורא להפיץ בכל הארץ כפי אשר יעצני וגם השגתי את המאסף מאת ה' ליפפא המכלכל את כל האדרעססין ולא חסר לי רק החוברת הראשונה. סוף דבר הכל נשמע לא חסרתי דבר מכל אשר יעצני, ולע"ע מן ההודעות שנדפסו במכתבי העתים הצפירה והלבנון לא מצאתי כל תועלת כי רק אחד התעורר לשלוח לי 2 רו"כ, וזולתו עוד שנים שלקחו כבר ממני החלק הראשון ושלחו לי כעת לקול הקורא את מחיר החלקים האחרונים וזולת השלשה האלה אין מקיץ ואין מתעורר, ואחרית דבר לא ידעתי, לכבוד חברת כ"י חברים בוויען שלחתי עפ"י האדרעס הזה האם לא שגיתי?

Alliance – Israelite
in Wien

מאת ה' שלום בר"ש הכהן מבודא פעסט קבלתי מכתב ודרש מאתי להודיעו הפראגראם מספרי סדר הדורות ויעתיק במכתב עתי בלשון ארצו והשיבותיו דבר אבל לא ידעתי אם הקים את דברו.

פקדתי על המדפיס בווארשא להריץ לכבודו תמיד העלים כסדרן מהסה"ד ויודיעני נא אם נכון באים לידו.

כל זה ראיתי להודיע היום אל כבודו וביחוד בדבר המכתבים אשר הריצותי לחברה כ"י חברים בפאריז ובוויען, למען יגדיל חסדו ואמתו עמדי לכונן כעת אגרותיו אל המטרה כאשר עוררני לזה בכבודו ובעצמו, ובאין עוד דבר אברכו בשלום רב כנפשו הטובה וכנפש מוקירו ומכבדו נפתלי משכיל לאיתן

זהו ה"קול קורא" שהתפרסם בעיתון הצפירה, י"ח שבט תרמ"א

קול קורא שפרסם ר' נפתלי משכיל לאיתן

ואלה שני עמודי המכתב דלעיל מיום ח' אדר ב' תרמ"א

ר' נפתלי משכיל לאיתן נעזר בשלמה בובר עמוד ראשון

ר' נפתלי משכיל לאיתן נעזר בשלמה בובר עמוד שני


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה