דפים

יום ראשון, 1 בנובמבר 2015

מגיד דבר ליעקב - קול קורא על הדפסת חלק שני ושלישי של סדר הדורות

מגיד דבר ליעקב

כבר נודע בשער בת רבים מלאכתי בתיקון הספר הקדוש והנפלא סדר הדורות, אשר סדרתיו מחדש ואשר זקקתיו וצרפתיו, נקיתיו וטהרתיו מהמון שבושיו ובלבוליו שנשתרבבו בכל הדפוסים הקודמים, וכבר הדפסתי ממנו החלק הראשון (ווארשא תרל"ח), וימצא חן ושכל טוב בעיני כל חכמי הדור. רבים וכן שלמים הללו את מעשי וישחרוני כבוד בכתבי העתים ובמכתבים מיוחדים מקרוב ומרחוק ויעטרוני זר תפארה. ואם כי תקות כל מחבר תהלה, אבל לסאה גדושה כזאת לא פללתי מראש גם אני, אף כי הייתי כאחד האדם משוחד באהבת עצמי להוקיר פעל ידי ולרומם מעשה אצבעותי, ואם לחלק הראשון כך לחלק השני הוא סדר תנאים ואמוראים על אחת כמה וכמה, כי נעלה ומרומם הוא על הראשון על אחת שבעתים, ולפי מדת החן אשר מצאה פעולתי בעיני דעת הקהל, הלוא אהיה כמבשר טוב, בהודיעי היום בקהל רב כי בצעתי את מעשי בהר הקודש הזה, והחלותי להדפיס את החלק השני גם את החלק השלישי, הוא סדר מחברים וספרים, והוא תחת מכבש הדפוס.

ועתה עתירתי לכל החכמים והנדיבים, לכל חושבי שם הספר הקדוש הזה ולכל המוקירים את עבודתי הרבה והעצומה, כי ייטיבו נא לקדם פני במחיר כל שלשת החלקים. למען יהיו בתומכי נפשי בהוצאות ההדפסה כי רבה היא, כי כל השלשה חלקים יחד יחזיקו בכמותם ערך פי שנים מההדפסות זולתו. ויהי לבב כל אחד סמוך בטוח, כי איש איש באשר הוא חונה יקבל בקרוב את כל שלשת החלקים בשלימותם, והחלק הראשון בידי לשלחו כעת תיכף, וכן אלה שכבר לקחו מאתי את החלק הראשון ולא שלמו רק בעדו, יקדימוני נא במחיר יתר החלקים. וכל אחד יודיע לי את כתובתו (אדרעססע) בכתב נקי, שמו וכנויו שם עירו ומדינתו באר היטב.

מחיר כל השלשה חלקים שני רו"כ ובעד נייר רעגאל שלשה רו"כ, והנחה לסוחרי ספרים לפי רבות המקנה.

הואילו נא וקדמו פני במחיר הספר, ועשו חסד עם נפש הגאון המחבר ז"ל, וספרו הנעלה והנשגב, ונפשי העמלה בו זה עשרים שנה.

                                      מינסק "היום ג' ח"י לירח שבט" לפ"ק
                                      נאום נפתלי בהגאון מרן אברהם זצוק"ל משכיל לאיתן

Нафталю Маскилейсону, Вь Минскь губ.
Naftali Maskilejson, in Minsk gouv. Russland.


מגיד דבר ליעקב - קול קורא על הדפסת חלק שני ושלישי של סדר הדורות
המודעה שפרסם ר' נפתלי משכיל לאיתן ונדפסה ב"הוספה לעיתון הצפירה", שנת 1881, גליון 6

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה