דפים

יום שני, 2 בנובמבר 2015

משלי איתן - פתגמי חכמה מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

סוף דבר הכל נשמע

פתגמי מליצה מאת נ' משכיל לאיתן
התפרסם בקובץ "האסיף" לשנת תרמ"ו, נדפס ב-תרמ"ה 1885

(א) כור לכסף ומצרף לזהב ובקרת לחכמה וספר:

(ב) מה טובה הבקרת מולדת לב טהור, תצרף תברר ותלבן ויצא מזוקק שבעתים:

(ג) בקר בלי נטיה כאשר יורה כלי המבחן בלי חפץ ורצון:

(ד) שפוט את אשר תשפוט, בקר את אשר תבקר, ודע כי על כל אלה יביאוך במשפט וגם לך בקרת תהיה:

(ה) בחר לך מלאכת סופרים והתלה בך, מהיות מבקר להתלות באחרים, כי המה יבנו ואתה תהרוס:

(ו) מבקר אמונים, בל יקרא שמו מבקר כי אם מחבר, כי הריסותו בנין:

(ז) המבקרים אך גלמים המה ומהמחברים להם רוח חיים:

(ח) מבקר אך לרעה ומחפש עולות, זה לו האות כי משחתו בו ונפשו לא מטהרה:

(ט) גללי אדם לחזיר, רוח צחנה לפשפשים, ושגגת סופרים לאף מבקר:

(י) לאשר יקראו היום מבקר, קראו לפנים נצב לריב:

(יא) למוד מכל אדם, מקטנים, משיחות נשים, ומפתגמי ההמון, גם מהם תשמע אשר לא ידעת:

(יב) הילך נשר רגלי ? הלא במרום ימריא, כן גדולים חקרי לב בגדולות יתהלכו ויעלימו עין מדברים קלי ערך:

משלי איתן נפתלי משכיל לאיתן


משלי איתן נפתלי משכיל לאיתן - המשך


משלי איתן
נדפס במאסף "גן פרחים" ורשה תרנ"ג 1893

א) החכמה בת האלהים נערה מאורשה לאדם יעדה : ב) יש אשר יקחנה ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ויש אשר לא ידעה והיא בבתוליה : ג) יש אשר בנים ילדו להם גם נין גם נכד למו וזרעם מלא הגוים : ד) ויש עצורים מלדת ערירים ילכו ובן אין למו בעבור הזכיר שמם : ה) אוי אם לא הורה גבר ולא יפרה, ורע ממנו חכם להרע איש מזמות אשר יוליד בנים כחשים. ו) מי ראה החכמה בעינים והיא גלויה בכל עלילות מצעדי גבר. ז) שלט לבתי מרכלת ועינים לאדם תגדנה החכם הוא אם סכל. ח) בחינות בפתחי החנויות פתחי פי האדם יודיעו שרש דבר נמצא בו. ט) מי לא יתאו לדעת ? ומה היא הדעת לא יתאימו שנים יחדו. י) אסף הרבה והוציא מעט, פקח אזניך ובלום פיך. יא) אל תפלה בין רעב לרעב, פרוס מלחמך לכל שואל, אולם מוצא שפתיך תשמור, דע את מי תדבר. יב) הכינה לבוש לפי מדת הלובש ודבר דבר לפי השומע. יג) שים נפה לפתחי פיך להנפה את אשר תדבר. יד) מלאכת כפיך בידך לתקון והנה כי יצא מפיך לא תשיבנו. טו) כל מלה נצוץ אש, כל הגה גחלת, אם יפלו מבלי משים והיתה תבערה מאכלת אש. טז) בהאכילך לחם לרעב כשבעו דיו עוד מעט ישוב וירעב וכי תביא חכמה בלב איש עד עולם בו עצורה.
                                                         נפתלי משכיל איתן.

קובץ "גן פרחים" של יהושע מייזאח
תוכן ענייני הקובץ.
בעמודה השמאלית: "משלי איתן - נפתלי משכיל לאיתן"
משלי איתן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה