דפים

יום ראשון, 31 במאי 2015

רוח חכמים - פרשת בראשית חלק ו

רוח חכמים על פרשת בראשית מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן - מתחיל בעמוד 26 ונגמר בעמ' 36

מדרש רבה פ"ד. שאלה מטרונא אחת את ר' יוסי למה אין כתיב בשני כי טוב אמר לה אעפ"כ חזר וכללן כלן לבסוף שנאמר וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, אמרה לו משל ששה בני אדם באין אצלך ואת נותן לכל אחד ואחד מנה ולאחד אין אתה נותן מנה ואת חוזר ונותן לכלם מנה אחד לא נמצא ביד כל אחד מנה ושתות וביד אחד שתות אתמהה, חזר ואמר לה כההיא דארשב"ג לפי שלא נגמרה מלאכת המים לפיכך כתיב בשלישי ב' פעמים כי טוב אחת למלאכת המים ואחת למלאכת היום ע"כ. אם נעמיק חקר בהמשל והנמשל לא קרבו זה אל זה, ואם לפי חכמת אשה ומוחה הרופף נדמו בעיניה המשל להנמשל וסתרה בזה את דברי ר' יוסי, אבל איך הסכים לזה ר' יוסי וקבל דבריה לאמת קים עד שהוכרח לחזור מדבריו הראשונים ולשוב לאמר לה תירוץ אחר. נחזה אנן הנה ישנם בעולם דברים ממשיים ודברים מפשטים, כל דבר ממשי שהיד תופשת בו על כרחך יש לו שעור וקצב באורך ורוחב בגובה ועומק בעביו ובמשקלו, אפילו הר גבוה ותלול עכ"פ יש לו שעור וגבול, וא"כ אי אפשר שחלק ממנו יהיה ככלו או כלו כחלק, ואם תקח מההר אף אם שיאו לעבים יגיע אבן אחת או גוש עפר ע"כ שנחסר ממנו אותו השעור שנלקח ממנו ונתמעט מאשר היה, ואי אפשר שההר נשאר בשלימות כאשר בתחלה וכן אי אפשר שהחלק הנקח ממנו יהיה ככל ההר כלו כאשר היה בתחלה, יען כי הוא דבר מתחלק, וכל המתחלק איננו כאשר הוא בשלימותו. והוא דבר פשוט ואין להאריך בו, אבל דבר מפשט אפשר שהחלק יהיה כלו, למשל אם מונחים לפנינו כמה חפצים שונים ונאמר על כלם כי הנם טובים מאד, הנה כלם כאחד טובים, אף כי הטוב וההלל שאמרנן {צ"ל שאמרנו} מתחלקים ביניהם לא ימעטו ולא יצערו ע"י החלוקה, וכל אחד הוא כלו טוב ולא נגרע טובו ויפיו של זה ממה שגם השני טוב ויפה נמצא שהחלק הוא כלו, כן אם נבוא למושב מסבת אנשים רבים ונברכם ברכת השחר צפרא טבא או ברכת הערב רמשא טבא או בהפרדנו נברכם בברכת הפרידה היעלה על הדעת כי כוונת המברך שיגיע לכל אחד חלק מברכת היום או מברכת הערב לפי ערך מספר האנשים לגולגלותם ויקטן החלק לפי רבות מספר האנשים, ואם הם הרבה יגיע לכל אחד רק רגעים אחדים הלא חסר דעה ומשתגע יחשוב כן, אך ברכה אחת היא לכלם וחלק של כל אחד היא ברכת היום או הלילה כלה, ולא יקשה לנו איך אפשר שהחלק יהיה כלו, אפשר ואפשר יען כי דבר מפשט הוא וכל אחד יקח את כלו ולא יתחלק לחצאין ולחלקים, ועתה מה דמות תערוך המטרונה משל חלוקת המנה למאמר וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. הנה אמת נכון הדבר בנתינת המנה מי שקבל מנה שלם וגם חלק שתות ממנה יש לו שש פעמים ככה מאשר יש למי שקבל רק שתות ממנה אחד, ואינו דומה חלק לכלו, מפני שהמנה הוא דבר ממשי שיש לו שעור וקצב, אבל מה ענין זה למאמר הכתוב כל אשר עשה והנה טוב מאד, אין במאמר זה דין חלוקה, והטוב יחול על כל יום ויום בפני עצמו שהוא טוב, כי הוא ענין מפשט ובאמרו שכלם טובים מובן ממילא כי כל אחד בפני עצמו טוב הוא, ואיך שייך בזה לכל אחד שתות, ואיך מצא ר' יוסי את עצמו מנוצח מאותה אשה מפני כח השאלה ההיא, עד שהוכרח לחזור מדבריו הראשונים ולהשיב לה תשובה אחרת. אך לפי דברינו תתעורר לנו שאלה חדשה, ההפך ממש משאלת המטרונה. שאלת המטרונה היא למה אין כתיב בשני כי טוב, ואנחנו נשאל את ההפך למה כתיב בכל הימים כי טוב, כיון שאמר לאחרונה על כל אשר עשה והנה טוב מאד, ולפי דברינו כל אחד בפני עצמו טוב מאד, וא"כ לאיזה צורך באמת נאמר כי טוב במעשה כל יום ויום, הלא יש ספוק במאמר הכולל האחרון.

אולם דבש וחלב תחת לשון המאמר הזה, כי הנה העולם כלו הוא מערכה גדולה ומקפת המורכבת מענינים שונים ופרטים רבים, אשר בהתלכד כלם יחד איש איש ממלאכתו אשר יעשה ושמושו אשר ישמש, בין יחד כלם תבנה ותכונן המערכה הכללית, כמכונה גדולה בעלת פרקים שונים או כגוף בעל אברים רבים, הנה כל פרק וכל חוליה מהמכונה, כל אבר כל עורק וכל עצם מהגוף, כל אחד הוא ענין בפני עצמו לתשמיש פרטי ומיוחד, וכלם מאחזים זה בזה להוציא מכלם יחד בחוברת את המכונה כלה או גוף שלם, ככה כל פרט ופרט מהבריאה הוא ענין בפני עצמו בתכונה מיוחדת לו לעצמו, ומלבד חלקו הפרטי והתשמיש המיוחד לו הנה הוא גם טבעת ושרשרת {צ"ל בשרשרת} הבריאה הכללית, ומכלם יחד נעשתה המערכה הגדולה בנין העולם כלו, ויש לו לכל פרט ופרט חלק במערכה הכללית כי מכלם יחד נשתלמה תבל, ומוצא הדברים האלה כי פי שנים בכל פרט וכל חלק מהבריאה, א' מה שהוא ענין בפני עצמו לתכונתו ומטרתו המיוחדת לו, ב' מה שיש לו יד וחלק בהבנין הכללי והמערכה המקפת, כן הוא במערכה הכללית מערכת העולם, וכן הוא בכל המערכות מעשה אנוש ותחבולותיו בתבל ארצה, אשר יעשה האדם דבר מקבוץ פרטים רבים, כמו בית שהוא מערכה כוללת פרטים רבים, כתלים וקורות דלתות וחלונות וכהנה, כל פרט משמש לצרכו המיוחד לו והוא ענין בפני עצמו, ומלבד זה יש לו חלק בהמערכה בכלל, וכן בכל מכונה ומכונה, יש לכל פרק ולכל חוליא חלק עצמו וחלק השתתפות. והנה בפעולות אדם דבר מערכה אשר תראינה עינינו מעשים בכל יום, אם נתבונן למו נראה כי לא כלם שוים זה לזה שווי גמור, ויפרדו לשתי מחלקות, המחלקה האחת היא אשר בכל פרט לבדו לא יסכון ולא יועיל בפני עצמו כלל וכלל, ולא יוציא התועלת הדרושה ממנו בלתי אם בשלמות המערכה כלה דוקא, לדוגמא כלי מורה השעות שעל ידי חיבור וצירוף גלגלים ויתדות רבים ושונים גדולים וקטנים וכאלה, מכלם יחד תשתלם המכונה ותעשה את פעולתה, הנה כל פרק וכל חוליא כשהם בפני עצמם אין בהם כל שמוש וכל תועלת כלל, כי אם יחסר במורה השעות אפי' רק המחט הסובב על המצילה להורות את השעות אף כי המכונה עושה פעולתה בהליכתה וסבוב הגלגלים, בכל זאת בחסרון המחט הסובב המורה את השעות כל המלאכה כמוה כאין וכאלו לא עשה האומן מאומה, יען כי אין כל תועלת בכל אבר לבדו רק דוקא בהיות המערכה שלימה ותמימה, ובמערכה כזאת לא יונח טוב על פרט אחד מהמכונה כי אם על כלה דוקא. ויש מחלקה אחרת לדוגמא סעודה שלימה מכמה מיני מטעמים ומשקאות שע"י חבור וקבוץ כמה מיני מזון ומשקה תהיה מערכה שלימה משתה גדול, או בחכמת הזמרה שע"י צרוף קולות שונים ומתחלפים בסדור נכון לפי חוקי הזמרה יחובר שיר שלם ערב לאזן שומעת. המערכות האלה אף כי אמת נכון הדבר כי המערכה הכללית סעודה שלימה, או זמר שלם לא ישתלמו רק בקבוץ פרטים רבים, לא יקרא משתה רק בחבור הרבה מיני מטעמים ולא כשיאכל פת לחם לבד, ולא יקרא זמר כשיוציא רק קול אחד, בלתי אם בחבור כל אותן הקולות השונים יחד, אבל עכ"פ כל פרט ופרט גם כשהוא לעצמו יש בו מועיל, כל מאכל בפני עצמו משקיט איזה חלק מהרעבון והצמאון, ואפי' אם לא יאכל כל המטעמים כל כמה שאכל הועיל לו, ויש להשתמש בכל מאכל כשהוא לבדו הוא, וככה גם במערכת הזמרה, אם כי המערכה כלה, הזמר בשלימותו אינו יוצא רק בחבור כל הקולות המסודרים, אבל קול ערב גם כשהוא לבדו ערב לאזן לשמוע, במערכות כאלה מלבד תואר הטוב הראוי לתת להמערכות האלה בכללן, מגיע בצדק תואר טוב גם לכל חלק וחלק בפרט, כי טוב הוא גם בפני עצמו.

ועל פי הדברים האלה יוצא לנו המאמר שלפנינו מבואר היטב, כי מערכת העולם כלו מעשה כל יום ויום היה לשמושו תיכף בהבראו, כלם פעלו פעולתם אשר לה נוצרו, רק המערכה הכללית ההארמאניה השלימה לא יצאה ולא נגמרה עד לאחרונה עד אחרי כל ששת הימים, וא"כ הרי המערכה הזאת מסוג המחלקה השנית, כי מעשה כל יום ויום הוא טוב בפני עצמו, וגם ההתחברות וההתלכדות של כלם יחד בשלוב הבריאה כלה טוב מאד, ופי שנים ברוחה, ולזאת נאמר כי טוב בכל יום ויום שהוא על עניניהם הפרטיים המיוחדים לכל אחד לבדו, ומה שהכפיל הכתוב לבסוף וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד, הכונה על חבור המערכה כלה על שלימות ההארמאניה, במה שהתאחזו והתאחדו כלם יחד, ועל כן שאלה המטרונה כהוגן משל לששה בני אדם באין אצלך ואת נותן לכל אחד מנה ולאחד אין אתה נותן מנה ואתה חוזר ונותן לכלם מנה אחד לא נמצא ביד כל אחד מנה ושתות וביד אחד שתות אתמהה, כי כן הדבר הזה שאצל כל יום ויום נאמר כי טוב, שהוא לבדו טוב, כדמיון נתינת המנה לכל אחד ואחד. ובסוף כל המעשים נאמר בכלל כי טוב הוא החלק בהטוב הכללי של המערכה כלה, כדמיון נתינת המנה האחד לכלם, וא"כ יש לכל יום ויום טוב פרטי לו לבדו וגם חלק ששי בהטוב שבהמערכה כלה, דומה להמשל שיש לכל אחד מנה ושתות. וזו אשר הקשתה המטרונה לר' יוסי על דבריו שחזר הכתוב וכללן כלן לבסוף שנאמר את כל אשר עשה והנה טוב מאד וגם יום שני בכלל הטוב, דאכתי אין ליום שני רק חלק בהטוב הכללי בהמערכה בכלל, אבל חסר לו הטוב הפרטי המיוחד לו לעצמו, ומה נשתנה יום שני מכל יתר ששת ימי המעשה שלא נאמר בו כי טוב לו לעצמו, וחזר ואמר לה כההיא דרשב"נ {לעיל נדפס רשב"ג וט"ס הוא} לפי שלא נגמרה מלאכת המים כו', ואין בזה חזרה מתירוצו הראשון, כי באמת כללן הכתוב כלן לבסוף וגם יום שני בכלל הטוב ההוא, רק מה שדקדקה המטרונה עתה להקשות על חסרון הטוב הפרטי של יום ב' המיוחד לו לעצמו, ע"ז השיב לה כההיא דרשב"נ לפי שלא נגמרה מלאכת המים ביום שני, ועפ"י משפט צדק אינו מגיע לו השבח והתהלה של כי טוב פרטי.

מדרש רבה פרשה ה' ואין לקול אלא בכי, היך מה דאת אמר קול ברמה נשמע וגו', הוי מצי להביא ראי' ממקרא שבתורה אצל הגר ותשא את קולה ותבך (בראשית כא טז).

תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, הכתוב יפרוט בזה שלשה מיני דשאים, א' מה שאין בו תועלת ושמוש, רק שמכסה את עין הארץ כעין לבוש זה נקרא דשא כמו דשאו נאות מדבר (יואל ב כב) שהמדבר החשוף והערום נתכסה ונתלבש, והפעל דשאו נגזר מהשם דשא, ועיין כאן רש"י במקומו, ב' עשב הוא הראוי גם למאכל, כמו עשב בשדך לבהמתך (דברים יא טו), ושני אלה דשא ועשב גדלים מעצמם גם בלי זריעה, והשלישי הוא מזריע זרע פירוש העשבים שצריכין זריעה כמו תבואה.

מדרש רבה פרשה ו', ולשנים זה קדוש שנים, הקשה היפ"ת אמאי לא קחשיב יום הכפורים, וי"ל דאיתא (     ) {הציון הזה ריק במקור ואולי שכח הרב המחבר לפי שעה היכן מקומו והניח חלק להשלים לכשיזכר ואח"כ נטרפה השעה ונלב"ע} אלמלא חטאו בעגל לא נתן להם יוה"כ, וא"כ הוא ענין שנתחדש אח"כ כשחטאו ולא שייך בי' שהוקבע בתחלת הבריאה.

ויתן אותם אלהים ברקיע השמים, במדרש רבה פ"ו, א"ר יוחנן ג' דברים נתנו מתנה לעולם ואלו הן התורה והמאורות והגשמים כו'. מאי דקחשיב אלו הוא משום דכתיב בכלהו ויתן לשון מתנה, אבל הא גופא טעמא בעי מדוע כתיב רק באלו לשון מתנה, ונראה דכל מה שהוא קבוע מששת ימי בראשית בלי הפסק ואי אפשר להתקיים בלתו כלל לא שייך על זה מתנה, ולשון מתנה לא תחול רק במה שהוא נתינה מחדש ויש להסתפק גם בלעדו, וכשנותנים אותו הוא נקרא מתנה, וקחשיב תורה כי הלא רוב העמים שעל פני האדמה חיים בלי תורת משה, גם המאורות אינם נוגעים בעצם החיים כי יש לחיות גם בחשך ולהשתמש באור הנר כמו שאנחנו חיים מחצית ימי חיינו בחשך באישון לילה, וכאשר יחיו בני האדם במקומות אשר מחצית השנה בלי הפסק כלו חשך ולילה, והגשמים כלומר מה שיורדים בעתם, ע"כ הם מתנה, ועל דרך זה יתפרשו כל אינך דקחשיב במדרש להלן שכל מ"ד הוסיף לפי דעתו, עיין במדרש בפנים.

מדרש שם, גלגל חמה יש לה נרתק ובריכה של מים לפניו בשעה שהוא יוצא הקב"ה מתיש כחו במים שלא יצא וישרוף את העולם. תכן המאמר הזה הוא מה שכתבו חכמי הטבע כי מי הים מקררים את חום השמש, בריכה של מים היא מליצה לים והתשש כחו במים הוא מה שמימי הים מקררים את חומו, וזו היא גם כונת הפרקי דר"א שהביא הרד"ל שעובר באוקינוס קודם יציאתו לעולם, כלומר שרוח הים גורם לקרר את האויר מחום השמש.

שם פ"ו, ר' יהודה בר' אלעאי אומר לא יום ולא גיהנום אלא אש שהיא יוצאה מגופן של רשעים ומלהטת אותם מ"ט דכתיב תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם, ענין האש שיוצאת מגופן של רשעים הוא ציור מליצי אל הנוחם והחרטה שיאכל את בשרם, כשיראו לעתיד לבוא בעיניהם ישועת הצדיקים ייסרם הנוחם מוסר אכזרי יכלה שארם ובשרם ויתמו מכאב לב ומעוצר רעה ויגון וזה יהיה עונשם ותוכחתם, מהם עצמם מקרב לבם. וע"ד מליצה יאמר ע"ז שאש יוצאה מגופן של רשעים. ולפ"ז לפי רבות חטאתיהם יגדל אח"ז האש והלהב ויתעצם יקוד החרטה בקרב לבם כי חטאתיהם הקודמים הנם בבחינת קש ותבן להגדיל המדורה בעת הנוחם, ולזה מביא את הכתוב תהרו חשש תלדו קש, כלומר מה שהריתם וילדתם כל מעשיכם הקודמים הם בגדר חשש וקש, ורוחכם אחרי כן, הנוחם שיהיה לאחרונה אש תאכלכם יהיה בבחינת אש ותאכל ותכלה אותם, והיא מליצה נשגבה.

שם א"ר לוי ג' דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו והבריות בינתים ואינם מרגישים ואלו הן היום והגשמים והנפש בשעה שהיא יוצאה מן הגוף כו', המאמר הזה ביומא (דף כ' ע"ב) בשנוי מעט תחת גשמים קחשיב קול המונה של רומא וי"א גשמים. באור הענין כי שלשה דברים אלו השמש הגשם והמות אין להם מקומות קבועים ומיוחדים, כמו שיש הרבה דברים בעולם שמציאותם במקום זולת מקום, אבל שלשה אלה מציאותם בכל העולם מקיפים את כל הארץ ואין מקום בעולם אשר איננם. וזהו קולם הולך מסוף העולם ועד סופו, והבריות בינתים ואינם מרגישים, כלומר ע"י רוב התמדתם הורגלו בם הבריות ודשו בם ואינם שמים אל לב להתבונן ולהתעורר עליהם, והכתובים שמביא המדרש הם רק להשלים המליצה שקולם נשמע. אבל כונת הענין איננה כפשוטה שמיעת הקול ממש, רק פרסומם ומציאותם, ואומר היום מנין א"ר יהודה את סובר שהוא שף ברקיע ואינו אלא כמסר הזה שהוא נוסר בעץ, במליצה חדות ידבר לנו ר' יהודה, כי השמים {צ"ל הגשמים} והמיתה אם כי מצוים המה מסוף העולם וע"ס אבל אין להם זמנים קבועים ומדוקדקים ובאים במקרה והזדמנות, ע"כ יש בכחם יותר לעורר ולהקיץ נרדמים להתבונן אל ההשגחה המושלת ומשפטי ה' כי הכל בדין והכל בחשבון, אבל השמש הסובב על קוטבו דבר יום ביומו ושנה בשנה, הולך במסלול קבוע מדוקדק ומצומצם מבלי יסור ימין ושמאל, אפשר שאינו משמיע קול והוא שף רק ברקיע, פי' אין ממנו לעורר את האדם על השגחת ה' וידו אשר בכל משלה, כמו מסר הנוסר באויר שאינו משמיע קול, אבל באמת אינו אלא כמסר הזה שהוא נוסר בעץ ומשמיע קול, כן גם הליכת השמש מכרזת ואומרת מה רבו מעשיך ה'.

מדרש רבה פ"ז ואת כל עוף כנף זה הטווס, דייק הא דכתיב כנף שהוא מיותר דהו"ל למכתב ואת כל עוף למינהו, ע"כ דרוש {לכאו' צ"ל דריש} מיני' שתואר כנף בא לרמז את הטווס שהוא משונה ומיוחד בתואר כנפיו.

שם א"ר אלעזר נפש חיה זה רוחו של אדם הראשון, דייק לה מדאייתר הכתוב למכתב נפש חיה, כיון דכתיב מפורש בהמה ורמש וחיתו ארץ, א"כ האי נפש חיה למאי אתא, ע"כ דריש לי' על נפשו של אדה"ר דכתיב בי' ויהי האדם לנפש חיה.

ויעש אלהים את חית הארץ למינה, במדרש פ"ז ר' הושעיא רבה אמר זה הנחש, נראה דדריש לה הכי מדשינה הכתוב בלשונו, דמקודם נאמר וחיתו ארץ לשון רבים וכאן אצל העשיה נאמר חית הארץ לשון יחיד, ע"כ דרוש {לכאו' צ"ל דריש} לי' להמיוחד שבחיות זה הנחש.

מדרש רבה פרשה ח', ר' תנחומא כו' בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון גולם בראו והיה מוטל מסוף העולם ועד סופו הה"ד גלמי ראו עיניך, ר' יהושע בר נחמיה כו' אמר מלוא כל העולם בראו מן המזרח למערב מנין שנאמר אחור וקדם צרתני כו' שני הדורשים האלה אמרו דבר אחד ולא פליגי רק ר' תנחומא סמך דרשתו על מקרא אחד שכולל הכל גלמי ראו עיניך, בכל מקום שעיני ה' רואות שם הי' גלמי, וא"כ כלול הכל כי עיני המשוטטות {נראה שצ"ל עיני ה' משוטטות} בכל העולם כלו בארבע רוחות השמים בתחתיות ארץ וברום רקיע ובכל חללו של עולם, ור' יהושע מסמיך על מקראות שונים ומוצא רמזים פרטיים ממזרח למערב ומצפון לדרום ובחללו של עולם, ותוכן כונת הדרש הוא זה, כי כל הנמצאים בעולם, החי, הצומח, והדומם, התיחדו להם מקומות למיניהם לפי שנוי טבעם ותכונתם, יש מבעלי החיים שקיומם ומציאותם במדינה זו ולא יראו ולא ימצאו במדינה אחרת לא יחיו ולא יתקיימו שם, ויש מהם שמקומם ומציאותם במדינה פלונית ואיננם אתנו פה, כידוע מהבהמה והחיה והעוף. וכמו כן מיני אילנות וצמחים, ואפילו מיני אבנים וסלעים משונים ממקום למקום ממדינה למדינה מאקלים לאקלים, אלה נמצאים באיראפא אלה באַזיע ואלה באַפריקא, אלה בארץ נושבת ואלה במדבר וערבות ציה אלה במזרח ואלה במערב אלה בדרום ואלה בצפון, ואין להם קיום ומציאות רק בהמקומות אשר לפי תכונת כל אחד מהם איש על מחנהו ואיש על דגלו. אבל האדם מפוזר ומפורד בכל העולם כלו בכל קצוי ארץ ממזרח שמש עד מבואו, וזהו שאמר ע"ד מליצה שגלמו נברא מכל העולם כלו פי' יש לו טבע של כל הארצות וכל האקלימים שבכל כדור הארץ, ואומר אף בחללו של עולם, הכונה שיוכל לחיות גם בגובה האויר כעופות השמים, כמו בכדור הפורח באויר, ומש"ה לא קחשיב מים כי באמת במים לא יוכל האדם לחיות, ומה שהמציאו החכמים הטבעיים האחרונים שיחיה האדם במים ע"י שאיפת האויר דרך שפופרת אין זה נקרא חיותו במים כי אם באויר כמו על היבשה, אבל במים ממש לא יחיה האדם, וזו הוא {צ"ל היא} מליצת מאמרם ז"ל (בסנהדרין לח ע"א) אדה"ר הוצבר עפרו מכל העולם, פי' הוטבע בו הטבע שיוכל לחיות ולהתקיים בכל כדור הארץ, כאלו נברא מכל המקומות.

ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, במדרש רבה פ"ח אחור וקדם צרתני וגו' א"ר נחמן אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין, וכן הוא המאמר הזה (בברכות דף סא ע"א) בשם ר' אמי אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות. מה שהכריח להדורשים לדרוש כן גלוי ומבואר שהוא לפרש מה שהקדים אחור לקדם דהל"ל קדם ואחור, ע"כ המציאו לדרוש שהאחור יהיה קודם להקדם, והוא שאחור נאמר על זמן יצירתו שהיה אחור לכל המעשים ונברא אחרון לכלם, וקדם נאמר על העונשין, כי האדם קודם לפורעניות. אבל יש להתבונן להרכבת הענינים וחבורם קדימת העונשים להתאחרות יצירתו, מאי שייטי' דזה לזה ואיזה יחש וקשור יש ביניהם שחברו להם יחדיו, ויתבאר לנו עפ"י הבנת דברי המשנה רפ"ה דאבות בעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא כדי להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. כמה מן הזרות במשנה זו: א) קשה לשמוע לתאר את הקב"ה שהוא מקור החסד והרחמים באכזריות חמה כזאת שיעשה במכוון דבר להרבות מחמתו עונשן של רשעים, ממדות בעל חסד לבקש זכותים על החוטא כנגדו להקטין עונו כל מה דאפשר ומכ"ש שלא לבקש תחבולות להגדיל העון כדי להרבות העונש, וכן בחסד יכון כסאו של מלך ב"ו אם עד כסאו של מלך יבא משפט גבר יקטין העונש ויפחית מאשר חרצו בתי משפט הקודמים, והקב"ה שהוא מקור הרחמים יתנהג באכזריות כזאת להמציא תחבולה להגדיל העונש. ב) וכי כך הוא הדין להרבות העונש כשנברא בעשרה מאמרות אם היה אפשר להבראות במאמר אחד, הגע בעצמך אם בעד חפץ שיש לקנותו בשקל כסף אחד יתן איש עשרה שקלים ובא רעהו והפסידו, היוכל לתבוע הניזק מהמזיק שישלם לו עשרה שקלים, היש בנותן טעם כי על כן נתן בעדו פי עשרה משויו למען ישלם לו המפסיד עשר פעמים מכדי שויו, הלא שורת הדין שישלם רק דמי שויו, ושופט כל הארץ לא יעשה משפט להרבות העונש משום שנברא בעשרה מאמרות אם היתה היכלת לברוא במאמר אחד. ג) אף גם זאת יש להבין איזה הבדל אצלו ית' בין מאמר אחד לעשרה מאמרות, אין לדבר זה תפיסה במוח, הלא לא ייעף ולא ייגע אין לאות ואין עייפות בחקו ית', ואיך תגדל ותתעצם רשעת הרשעים עי"ז שברא בעשרה מאמרות. ד) יש להסביר איזה אבוד עולם יש במעשה הרשעים, הלא גם בעשותם הרעה העולם קיים והארץ לעולם עומדת, ה) לפי ההשקפה השטחיית בבאור המשנה, כי על כן ברא במכוון בעשרה מאמרות ולא באחד כדי להפרע מהרשעים יותר להענישם עשר על חטאתיהם א"כ עיקר חסר מן הספר והל"ל כדי להפרע מן הרשעים יותר, או עשר פעמים ככה, כיון שזה עיקר הכונה ועיקר הענין.

אולם אם נתבונן ונסתכל בדברי התנא נראה כי כונה אחרת לוטה בהם, והדברים נאמרו על דרך מליצה חדות אשר המלים הם כקליפה להגרעין המונח בתוכה {/ם}. ותכן הכונה הוא ע"ד ההנהגה כשיפקדו שרי הצבא את צבאותם במערכה בשדה, סדר התכסים {נר' שצ"ל התכסיס} הוא כי ראשונה יבואו אל מקום המערכה אנשי החיל עם פקידיהם הנמוכים, ואחריהם יבואו הגבוהים עליהם, ואחריהם היותר גבוהים, וכל מי שמעלת כהונתו גבוהה מחבירו יתאחר לבוא, והגבוה מעל גבוה אשר הוא המפקד את חיל הצבא במערכה ההיא הוא הבא אחר אחרון, ואם המלך בכבודו ובעצמו מפקד צבאו, אז גם היושב ראשונה במלכות שר שרי הצבא יקדים את בואו לפני המלך, ומלכם בראשם הוא אחרון שבאחרונים. כללו של דבר מי שהוא הראש והראשון במערכת הצבא ההיא הוא שיבא אחרונה למצוא הכל מוכן ומזומן לא נפקד איש, ואם יחפוץ איש לדעת מי הוא זה בין השרים אשר הוא הראש והמצביא בפעם ההיא יביט אל הבא אחרון לכלם וידע כי הוא הוא הראש, מזה עצמו שבא לאחרונה ניכר ונוכח כי בשלו כל החרדה, כי הוא המפקד את הצבא בפעם ההיא, ואלו באו כל פקידי החיל וכל שרי הצבא כלם כאחד, אז לא היה היכר בין השרים ולא היה כל אות וסימן כי שר הצבא העליון הוא העיקר באותה המערכה, ודוגמא בזו {צ"ל כזו} היא כשאדם עושה משתה ויכרה כרה גדולה לכבוד איזה נכבד בעם, ולהגדיל כבוד המשתה וכבוד האורח יקדיש קרואים, אזי הטפלים יקדימו לבוא אל המשתה תחלה, והאיש ההוא אשר למענו ובגללו נעשה כל המשתה יבוא אחרון שבאחרונים כשהכל ערוך בכל ובבואו ישבו אל השלחן ויחל המשתה, ומזה שבבואו נשמרה ההמתנה ובהגלותו ישבו לאכול זה האות כי האיש הזה הוא תלפיות ומטרת אותו המשתה, ואם יבואו כל הקרואים המקודשים אל המשתה כלם כאחד וגם האיש ההוא בתוכם יחד, אז אין סימן והכרה גלויה בשל מי המשתה, רק ביאתו לאחרונה הוא המופת החותך כי למענו נעשה כל הכבוד הזה, ועל כן אם יקר מקרה כי ימאן האיש ההוא לבוא אל המשתה, יכירו וידעו כלם כי האיש ההוא הפסיד את כל דמי ההכנה, ונצייר לפנינו ענין כזה בסעודת חתנים אשר החתן הוא העיקר והיסוד, אם אחרי שהכין אבי הכלה כל צרכי הסעודה והזמין כל הקרואים לא בא החתן, הלא בצדק ובמשפט יוכל אבי הכלה לתבוע מהחתן כל הוצאותיו, ולא יוכל החתן לאמר כי ישא ויסבול רק אותה ההוצאה שעלתה על אכילתו לבד, יען כי כל מה שהכין וכל אשר הוציא אבי הכלה בכלל גם ליתר הקרואים הכל כאשר לכל היו רק מסבתו, ובלתו כלה הכנה {נר' שצ"ל כל ההכנה} וההזמנה בעיקרה אך למותר, ע"כ הוא ישא והוא יסבול את הכל.

הוא הדבר בבריאת העולם. האדם הוא תכלית הבריאה וכל המציאות היא בגללו, לולי האדם לא ברא הקב"ה את העולם כל עיקר, ואם יתעקש מי שהוא ויאמר כי אך הבל בן אדם ככל הנבראים גם יצור ככל היצורים מבלי יתרון עודף אפילו על תולע ורמש, ואך מאהבת האדם את עצמו יתברך בלבבו אני ואפסי עוד, וישא לו משאות שוא ומדוחים כי רק בשבילו נברא העולם. ואלו היה פה ולשון לבעלי החיים זולתו היו משיבים לו כמוני כמוך ומדוע תתנשא על כל קהלינו, ואם נמצאו בך תכונות נעלות דעת ולשון עלילות הטבע הוא, כאשר לא יוכל העוף להתפאר על הרמש כי יוכל להרקיע שחקים וזה זוחל ארץ, כי כל אחד הוא לפי תכונתו אשר חייבה הטבע, וכן האדם הוא רק חלק אחד אחוז מן הבריאה הטבעית. לסתור הדעת הזאת נביא עד ראיה אשר עדותו נאמנה מאד, והוא מה שלא נברא העולם כלו בסקירה אחת, כי אם זה אחר זה והאדם נברא אחר אחרון שבכלם ובו נשלמה הבריאה, זה האות כי הוא יסודו של עולם ומטרת כל המציאות, ואלו היה ערך אחד לכלם היה הכל נברא ברגע אחד, ומעתה למדנו דעה בינה והשכל מדוע באמת לא ברא הקב"ה את העולם כלו בפעם אחת, היפלא מה' דבר, לא ייעף ולא ייגע כבן אדם אשר יצטרך חלילה להנפש ולהחליף כח, ולמה זה בראו זה אחר זה, ולדרכינו הוא מבואר גלוי כדי להוכיח בעליל כי האדם הוא תכלית הכונה הוא סוף המעשה אשר במחשבה תחלה, ואלו נברא הכל במאמר אחד בפעם אחת לא היתה אז הכרה והוכחה מי הוא העיקר בבריאת העולם ובשל מי כל החרדה הזאת, ובדברים האלה נוכיח בתוכחות על עון החוטאים והפושעים, כי בעברם על מצות ה' וילכו אחרי שרירות לבם הרע והזונה לא היה העולם כדאי להבראות, וכשאין יוצא התכלית המקווה הרי הוא אבוד העולם, והיה כי יאמרו אלינו הננו ככל המון היצורים, אין אנחנו תכליתיים כלל ואין לתלות ברעת מעשינו אבוד התכלית והרוס בנין העולם כלו, נבוא ונטפח על פניהם בראיה ועדות נאמנה, מה שברא הקב"ה את העולם במאמר אחר מאמר זה אחר זה והאדם לאחרונה ובו נשתלמה הבריאה, נראה מזה גלוי כי הוא העיקר והתכלית בבריאת העולם, ועל כן אם ירשיע מהרס את התכלית ויש לתבוע ממנו הפסד ואבוד העולם, כי אלו היה האדם רק כאחד מהם של יתר הברואים, היתה מציאות כלם במאמר אחד, כלומר בפעם אחת.

זאת התורה היוצאת לנו מדברינו, כי על כן ברא הקב"ה את העולם בכמה מאמרים ולא במאמר אחד בפעם אחת, למען הוכיח בזה במישור לבני אדם כי הם תכליתו של עולם ועליהם לשפר מעשיהם להביא את התכלית, ועתה הביטו וראו כי כל הדברים והאמת האלה מבוארים ומפורשים בדברי המשנהבעשרה מאמרות נברא העולם והלא במאמר אחד יכול להבראות, כלומר כלם בפעם אחת ולמה נבראו במאמרים רבים זה אחר זה, אלא להפרע מן הרשעים, כלומר אלא מוכח מזה שיש לפרוע מן הרשעים שמאבדים את העולם, כי בהשחיתם דרכם על הארץ בריאת העולם שלא לצורך והוא לאבוד ולבטלה, כי לא יצא התכלית המקווהשנברא בעשרה מאמרות, פי' ההוכחה על זה הוא מה שנברא בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד, ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם, פי' וכן היא ההוכחה להיפך שמגיע שכר טוב לצדיקים, כי יוציאו את התכלית הנרצה בבריאת העולם וכדאי היה להבראות והוא קיום העולם, וראיה לדבר הוא מה שנברא בעשרה מאמרות ולא באחד, ואין הבנת המשנה שנברא בעשרה מאמרות הוא נתינת טעם על רבוי העונש לרשעים מחמת זה יותר ועל רבוי השכר לצדיקים יותר, מפני שהבריאה עלתה בדמים יקרים בעשרה מאמרות, אלא הכונה להוכיח על עיקר יסוד השכר והעונש, כי מזה ראיה והוכחה ברורה שהרשעים יענשו כי מעשיהם הם בגדר קלקול ואבוד העולם והצדיקים יקבלו שכר טוב כי מעשיהם גדר קיום העולם, כי ממה שנברא בעשרה מאמרות והאדם לאחרונה מוכח מזה שהאדם הוא תכליתו של עולם, וממילא תצא התולדה המחוייבת שהרשעים המפסידים את התכלית יענשו והצדיקים המקיימים את התכלית יגמלו טוב, כמשל האיש אשר למענו הוכן המשתה ולא בא אל הלחם שהוא הוא המפסיד את כל הוצאות המשתה.

ועתה יתבארו לנו דברי רב נחמן במדרש שלפנינו, אחור וקדם צרתני אחור לכל המעשים וקדם לכל העונשין, כי ענין אחד הוא ואיש באחיו ידובקו יתלכדו ולא יתפרדו, כי אחרי שהוא אחור לכל המעשים א"כ מוכח מזה שהוא תכלית הבריאה על כן הוא קדם לכל העונשין שאם יחטא מגיע לו עונש בהחלט, כי הוא הוא המאבד את העולם כי לפי מעשיו לא היה העולם כדאי להבראות כלל, ואיחור בריאתו מחייב שיהיה קדם לעונשין, ולפ"ז יש לדברי רב נחמן המשך אל הקודם, אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת למלאכי השרת, כי אז הוא תכלית הבריאה וסוף מעשה במחשבה תחלה כדרך כל תכלית המצויר ברעיון האמן קודם החלו לעשות, ואם לאו אם לא זכה אומרים לו זבוב קדמך יתוש קדמך שלשול קדמך, כי אם לא זכה אין לו מעלה מצד הנפש ומצד התכלית, בלתי אם נערך מצד החומר כאחד הברואים זולתו, ואם כן כלם קדמוהו, שנוצרו מלפניו. ועל זה בא רב נחמן לבאר את הכתוב אחור וקדם צרתני כי אחור הוא על יצירתו וקדם הוא על ענשו, שאם לא זכה אז לא זו בלבד שיאמרו לו זבוב קדמך כו' להשפיל ערכו נגד כל הברואים אלא גם זו לרעה שהוא קדם לכלם לעונשין, התאחרות יצירתו מחייבת לענשו כי הוא המאבד את העולם ומפסיד את התכלית כאמור, [ומה שאמר זבוב קדמך יתוש קדמך לאו דוקא זבוב ויתוש, דאיתא במדרש להלן פ"כ ארורה האדמה בעבורך שתהא מעלה לך זבובים יתושים פרעושים, הרי שזבובים ויתושים באו מהקללה ההיא ואיך קאמר שזבוב ויתוש קדמוהו, אלא זבוב ויתוש לאו דוקא, אלא הכונה דאפילו היצורים היותר קטנים קודמין לו, וכונתו ליצורים קטנים אחרים].

יום שישי, 29 במאי 2015

רוח חכמים - פרשת בראשית חלק ה

רוח חכמים על פרשת בראשית מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן - מתחיל בראש עמ' 19 ונגמר בעמ' 26

במדרש שם. ר' אבהו אמר מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים הה"ד כי יודע ה' דרך צדיקים, והארץ היתה תהו ובהו אלו מעשיהן של רשעים ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים אבל איני יודע באיזה מהן חפץ אם במעשה אלו ואם במעשה אלו כיון דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים. המאמר הזה היה לשיחה בפי המחברים ובפי הדרשנים, איך מוציא את הכתוב מפשוטו מספור יצירת אור וחשך לפרשו בענין אחר למעשה צדיקים ורשעים, וביותר יתקשו במאמר אבל אינו {כך במקור!} יודע איזה מהן חפץ, פה קדוש יאמר דבר זה שאין הכרעה ויש ספק איזה מהן חפץ הקב"ה, איך עולה על הדעת שחפץ הקב"ה במעשה הרשעים. והנראה לדעתי בכונת המאמר, דהנה מעשה צדיקים ומעשה רשעים כלומר תכונת עשיית צדק ותכונת עשיית רשע חייבה חכמת הבוי"ת להטביע באדם גם שניהם ויצר את האדם לכתחלה בתכונה זו בשני ההפכיים האלה שיהיה נוטה לכאן ולכאן וחייבה חכמתו ית' צורך שניהם, וא"כ פן יפתה לבב מי שהוא ויאמר ששקולים שניהם יחדו ואין יתרון לצדיק מן הרשע, כיון ששניהם כאחד נבראו כיון שחכמת היצר {צ"ל היוצר} מצאה צורך גם ברשע כי אלולי כן לא נברא, וכיון שכל אחד הוא חוליה במכונת הבריאה ויש צורך בשניהם אין מעלה ויתרון למעשה צדיקים מן מעשה רשעים, לחכמה מן הסכות {צ"ל הסכלות}, כיון שכך נברא לכתחלה חפשי בנטייתו לפנות על ימין או על שמאל, ואין להעריך ולשקול פרטי הבריאה כי זה טוב מזה, כל מה שהוא במציאות הבריאה דומה לכל זולתו כי הוא חוליא מהמכונה כמו יתר החוליות והפרקים, לזאת השכיל ר' אבהו ואמר כי מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהן של צדיקים ובמעשיהן של רשעים, כלומר בתחלת ספור מעשה בראשית מצינו בתורה סתירה לדעה המשובשת ההיא כי הנה יצירת אור וחשך היא בבחינת מציאות מעשה צדיקים ומעשה רשעים, כי שתי היצירות האלה הם הפכיים אור וחשך הם דבר והפכו וכן מעשה צדיקים ורשעים דבר והפכו, ואעפ"י שחייבה חכמתו ית' ששניהם נצרכים כאור כחשך, ויש לחשך צורך ותועלת בעולם כמו לאור, ועכ"ז נאמר וירא אלהים את האור כי טוב ומייחס את הטוב לאור נותן לו היתרון והמעלה, כן הוא גם במעשה צדיקים ורשעים, אף ששתי התכונות הנן בריאות מאת ה' כי מצא כביכול צורך בשתיהן עכ"ז החפץ והתכלית הוא מעשה הצדיקים, וכשם שנאמר טוב על אור נגד חשך כן יתרון הצדק מן הרשע, וזהו עומק כונת הכתוב בקהלת (ב יג) שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך, ששניהם דומים זה לזה מקבילים איש מול אחיו שניהם הם דבר והפוכו, ואצל אור וחשך מפורש בכתוב שיש יתרון לאור כן יש יתרון מחכמה {כך במקור!} מן הסכלות, – ואחרי הדברים והאמת האלה אין כונת ר' אבהו להוציא את הכתובים מפשוטם ולפרשם על מעשה צדיקים ורשעים, רק ממה שנאמר אצל אור וחשך יקח דמיון למעשה צדיקים ורשעים בהיותם דומים ושקולים יחדיו, ומה נמלצו דבריו מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהן של צדיקים ובמעשיהן של רשעים, כלומר בתחלת ברייתו של עולם ברא הקב"ה כפי ציור מעשיהן של מעשה צדיקים ושל רשעים, או כוונתו על סדר הכתובים כי בתחלת ספור מעשה בראשית כתב דבר בשביל מעשה צדיקים ורשעים להורות מה טוב ומה יפה בהם, כאלו צפה מראשית אחרית להודיע אצל בריאת אור וחושך כי מעשה צדיקים הוא חפצו אף שברא גם מעשה רשעים, כי ענין צדיק ורשע הוא על דרך ההפכיים אור וחשך, וממה שכתוב אצל אור וחשך תקיש על מעשה צדיקים ומעשה רשעים, והארץ היתה תהו ובהו, וכונתו לסיפא דקרא וחשך וגו' אלו מעשיהן של רשעים, כלומר ע"ד זה מציאות מעשה הרשעים, ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים, כלומר דומה לזה הוא מציאות מעשה צדיקים, אבל איני יודע באיזה מהן חפץ, אין הכונה כי באמת מסופקים בזה, רק אדרבא מתפיס הלשון כלפי הרשעים כדי לסיים ההוכחה מהכתוב, כי לפי ששניהם מעשה הטוב ומעשה הרע נטבעו יחד באדם מצד הבריאה בעצם וראשונה, יצטדקו הרשעים ויאמרו כי אין הכרע שיש יהרון {צ"ל יתרון} למעשה צדק וטוב, כי זו בריאה כזו ושקולות הנה, וגם דרכיהם יתכנו ויש בהם חפץ ותכלית, לזה מסיים ר' אבהו את הכתוב הדומה לזה אצל בריאת אור וחושך, כיון דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב, ואף שהחשך היא בריאה כמו האור וראה יוצר העולם כי יש צורך במציאות החשך, ועכ"ז נאמר רק על האור כי טוב והוא החפץ והתכליתהוי במעשיהן [של] צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים, פי' בא זה ולמד על זה הדומה לו, כי גם בשני ההפכיים מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים, אף שראה הבורא ית' לנחוץ לברוא באדם גם הנטיה לרשע כסל, עכ"ז החפץ והתכלית ורצונו של מקום הוא במעשיהן של צדיקים.

במדרש (פ"ג) ר' יהודה בר' סימון אומר לא בעמל ויגיעה ברא הקב"ה את עולמו אלא בדבר ה' וכבר שמים נעשו, אף הכי והיה אור אין כתיב כאן אלא ויהי אור כבר היה, לכאורה איך הוי מצי למכתב והיה אור שבאורה שיהיה אור והלא חפץ לספר שנתהוה אור, רק שאין הכונה והיה אור כמו והיה ביום ההוא שבאורו יהיה בעתיד באיזה זמן רק הכונה שיתפרש והיה שנתהוה כמו היו לה לאויבים, כך והיה אור שנתהוה אור, ומדכתיב ויהי שפירושו תמיד על העבר מרומז בזה גם כאן שכבר היה.

במדרש שם  ויאמר אלהים יהי אור, רשב"י פתח שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב, שמחה לאיש זה הקב"ה כו' במענה פיו ויאמר אלהים יהי אור ודבר בעתו מה טוב וירא אלהים את האור כי טוב, ויש למידק מה ענין דבר בעתו למה שאמר וירא אלהים את האור כי טוב, רק הו"ל למכתב ודבר מה טוב. אבל דבר בעתו משמע שהוא טוב בעת זולת עת, ואיזה ענין הוא אל וירא אלהים את האור כי טוב, והנראה בזה דבבן תמותה אין להניח כלל מונח שיש שמחה במענה פיו, כי כל אדם חציר וכל דבריו כציץ השדה הוא יאמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנו, גם אם יבטיח על טוב יקרה שישנה משנוי רצון או מבלתי יכלת ודבריו ישובו ריקם ויתעצב אח"ז אל לבו על דבריו הראשונים למה הבטיח כלל אם לא יוכל לעמוד בדבורו אבל דבר אלהינו יקום לעולם, וכדאמרינן (שבת דף נ"ה) מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה, עוד איתא (ברכות ז' ע"א) הבטיח על טובה אפי' על תנאי אינו חוזר, ואם ישונה הוא רק לפי שעה, אבל סוף סוף יקום ויהיה, ועל כן דריש שמחה לאיש במענה פיו זה הקב"ה כי הוא ישמח במוצא שפתיו שלא ישתנו לעולם כמו מה שאמר (ו)יהי אור קם ויהי, ואף שחזר בו הקב"ה וגנזו, על כל זה יש שמחה במענה פיו כי גנוז האור לצדיקים לעתיד לבוא ומוכן ומזומן למועד שמור, ואם לא עכשיו יהיה דבר טוב בעתו. משל לאחד שירד מנכסיו וידל מאד, ולא מצא עזר כנגדו בלתי אם לבקש חסד מגואליו הקרובים אליו ויבוא אל אחד מבני משפחתו ויספר לו את כל התלאה אשר מצאתהו אולי יחוס עליו אולי ירחם, אבל שומע לא היה לו וישב ריקם בפחי נפש ופנים נזעמים, ויפן וילך לגואל אחר הקרוב אליו ממשפחתו, וישב הביתה בפנים צוהלים ותשמח אשתו לקראתו כי הכירה מחזות פניו ואור עיניו הפעם כי גואלו זה לא שלחהו ריקם כהראשון, ותמהר ותשאל ממנו לתת לה אם רב ואם מעט מן הכסף אשר הביא לשבור רעבון ביתה לקנות לחם ומזון להחיות נפשה [ו]נפש העוללים, אשר זה כמה לא בא אכל אל פיהם, ויען ויאמר לא הבאתי כל מאומה כי לא נתן לי קרובי מחוט ועד שרוך נעל, ותשאלהו אשתו בתמהון אם כן למה זה פניך ייטיבו כהה עתה מאז כשבאת מן הקודם, הלא גם מזה כמו מזה לא מצאת חזון, ויאמר לה אבל זה האחרון הבטיחני לתת לי סך נכון לנשואי בתנו כשתגיע לפרקה, וזו היא צהלת פני. על דרך זה דרש על מאמר ויהי אור את הכתוב שמחה לאיש במענה פיו זה הקב"ה ששמח במאמרו זה, וכונתו לסיפא דקרא ודבר בעתו מה טוב וירא אלהים את האור כי טוב, כי אם לא עכשיו הלא עכ"פ דבר טוב הוא בעתו וזמנו הידוע, שלעתיד לבוא יהיה האור לצדיקים.

וירא אלהים את האור כי טוב, במדרש רבה פ"ג, ר"ש בן יהוצדק שאל לרשב"נ א"ל מפני ששמעתי עליך כי אתה בעל אגדה מהיכן נבראת האורה א"ל מלמד שנתעטף בה הקב"ה כשלמה והבהיק זיו הדרו מסוף העולם ועד סופו א"ל בלחישה א"ל מקרא מלא הוא עוטה אור כשלמה ואת אמרת לי בלחישה אתמהה א"ל כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך בלחישה, א"ר ברכיה אלולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא היה אפשר לאומרה מקמי כן מה היו אמרין ר' ברכיה בש"ר יצחק אמר ממקום ביהמ"ק נבראת האורה הה"ד והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדם כו', יש להתעורר מאי הוקשה לו לר"ש בן יהוצדק על בריאת האורה יותר מעל המציאות כלה וכשם שכל העולם כלו נברא יש מאין כן גם האורה נבראה מאין, ולמה יצאת האורה ששאל עליה מהיכן נבראת. אבל הענין פשוט, דהנה תוצאות האור המאיר לארץ ולדרים עליה היא מהמאורות שברקיע השמים מחמה ולבנה וכוכבים, והמאורות נבראו ביום רביעי, וזהו ששואל על הכתוב וירא אלהים את האור כי טוב הנאמר ביום ב' מהיכן נבראת האורה כלומר מאין נמשך אותו האור הלא המאורות לא היו ולא נבראו עוד ביום שני ומאין היה מוצא האור ההוא, וע"ז השיב שנתעטף הקב"ה כשלמה כו' [ומה שאמר מלמד התכוין ג"כ אל הכתוב עוטה אור כשלמה, פי' שיש למוד מהכתוב שנתעטף הקב"ה כשלמה], ומפני כי זהו כעין הגשמה חלילה ע"כ אמר ר' ברכיה אלולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא היה אפשר לאומרה ולהוציאה מן השפה ולחוץ, רק אחרי שדרשה ר' יצחק עצמו דריש ממקום ביהמ"ק יצא האור ומ"מ דרש ברבים שנתעטף הקב"ה כו' ע"כ יש לסמוך עליו ולאומרה, זהו באורו הפשוט. ובעל ידי משה הגה מן המסלה, ועיין מה שאכתוב אי"ה להלן פי"א במאמר אותו האור הי' אדם מביט מסוף העולם ועד סופו.

ובהיות כן כי גם קודם שנתלו המאורות ביום ד' היו סדר זמנים יום אחד יום שני וכו' גם בלי סבוב הגלגלים כאשר הוא היום מעתה מה שכתב הרמב"ם במורה בשלשים משני שהעולם לא נברא בהתחלה זמנית, ופי' האפודי שלא נתהוה בזמן דאלו נתהוה בזמן היתה כבר התנועה הסבובית וגשם הגלגל והוא נגד חדוש העולם, ולפי המבואר בכתוב לפנינו הלא היו סדר זמנים גם בטרם היתה התנועה הסבובית ולפני מציאות הגלגלים. ממה שהבריק {כך במקור!} הקב"ה כשלמה כדברי רשב"נ במאמר שלפנינו וא"כ אין מזה לחדוש העולם כלל. ובעל יפ"ת סתר דברי המורה הנ"ל מדברי המדרש בסמוך אר"י בר"ס יהי ערב אין כתיב כאן אלא ויהי ערב מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן, הרי שהיו סדר זמנים לפני זה, אי משום הא לא אריא דכונת ריב"ס שקודם לזה היה בונה עולמות ומחריבן והיו בהם סדר זמנים ואפשר שגם אז היה ע"י סבוב גלגלים, ולפ"ז בראשית ברא קאי גם על לפני פניו על הקדימה היותר ראשונה שמשחרבו העולמות הקודמות יצא שכלול זה העולם הקיים ונחשבה ההתחלה מאז מראשית, ומ"מ אין ראי' על סבוב גלגלים שאפשר להיות סדר זמנים, ואין זה נגד חדוש העולם, אבל ממה שמבואר שהיה סדר זמנים בארבעה הימים קודם שנתלו המאורות שנתעטף הקב"ה כשלמה כו', מבואר היטב כי מציאות הזמן אינו תלוי בסבוב הגלגלים דוקא ואין סתירה לחדוש העולם.

שם ר' ברכיה בשם ר' יצחק אמר ממקום ביהמ"ק נבראת האורה, ע"כ דס"ל כר' נחמיה לעיל דהעולם נברא תחלה, דאלו לר' יהודה דהאורה נבראת תחלה א"כ לא היה עדיין מקום ביהמ"ק להפיץ אור.

במדרש שם. א"ר ינאי מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים, והארץ היתה תהו ובהו אלו מעשיהן של רשעים ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים ויבדל אלהים בין האור ובין החשך בין מעשיהן של צדיקים למעשיהן של רשעים, ויקרא אלהים לאור יום אלו מעשיהן של צדיקים ולחשך קרא לילה אלו מעשיהן של רשעים, ויהי ערב אלו מעשיהן של רשעים ויהי בקר אלו מעשיהן של צדיקים, יום אחד שנתן הקב"ה להם יום אחד ואיזה זה יום הכפורים ע"כ. המאמר הזה הוא מן המאמרים התמוהים והמפליאים עד מאד: א) מה ראה ר' ינאי להוציא הכתובים מפשוטם ממעשה בראשית ולפרשם לענין אחר מאי סני לי' הפשט הפשוט. ב) לפי פשוטו של מקרא אין כפל ואין יתרון ולפי דרשתו למעשה צדיקים ורשעים הלא כפול ענין אחד אלו מעשיהן של צדיקים ואלו מעשיהן של רשעים ארבע פעמים, ומה בא להוסיף בכל פעם על הקודם. ג) מאי שייכות דמעשה צדיקים ורשעים במקום הזה, עדיין לא נברא האדם ולא זה המקום לדבר בצדיקים ורשעים, ד) עלומה וסתומה הכונה לאיזה ענין הוא אלו מעשיהן של צדיקים ואלו מעשיהן של רשעים, ואם להגיד כי מעשה צדיקים הוא בחינת אור ומעשה רשעים חשך אין בזה כל חדש ומאי קמשמע לן, ומה גם לשנות ולשלש כמה פעמים. ה) מה הכריחו להוציא יום אחד ממשמעו ולדורשו זה יוה"כ מה ענין יוה"כ למעשה בראשית. ו) מה הכונה זה יום הכפורים לאיזה ענין הוא יום הכפורים. והנה ראשית המאמר כבר נאמר למעלה ובארנוהו לפי דעתינו בע"ה, ולאשר כאן המאמר ארוך ורחב יותר בהוספות רבות, ע"כ נבארנו מתחלתו ועד סופו, ונשוב לשנות עוד הפעם גם מה שכבר כתבנו למען יהיה כל המאמר מבואר במקום הזה.

הנראה בבאור המאמר הזה, כי לא בא ר' ינאי לעקל את הכתובים חלילה להוציאם מידי פשוטם, גם לדידי' על עמדם יעמודו במעשה בראשית כפי ענינם הפשוט ולא חידש בעצם המקראות דבר, רק העיר אותנו כי מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים הנם בכל פרט על ציור ודמות הענינים הנאמרים בכתובים האלה, מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים, ונאמרו הדברים בתורה בתחלת ספור מעשה בראשית כפי ציור מעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים. או כי לא על סדור הכתובים לבד כונת ר' ינאי, אלא גם על עצם היצירה כי מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהן של צדיקים ורשעים וכפי ציור מעשיהן כן היה סדר תחלת ברייתו של עולם, והכונה כשנשים לב ונסתכל בתורה בתחלת ברייתו של עולם נראה ציור מעשה צדיקים ומעשה רשעים, והארץ היתה תהו ובהו וגו' וסיפא דקרא וחשך אלו מעשיהן של רשעים, כלומר ע"ד בריאת החשך ביצירת העולם, כן מציאות מעשה הרשעים הנטיה לרעה בבריאת האדם, ויאמר אלהים יהי אור אלו מעשיהן של צדיקים, פי' ע"ד שנברא בעולם אור כדמות הזה נברא באדם תכונת מעשה הטוב והישר לנטות לטוב, ודומים אלו לאלו אור וחשך למעשה רשעים וצדיקים בהתנגדותם מן הקצה אל הקצה והפוכם, ויבדל אלהים בין האור ובין החשך בין מעשיהן של צדיקים למעשיהן של רשעים, רצונו שנמשך אל הקודם דכתיב וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל כו' מפני שהאור טוב ע"כ הבדיל בין אור ובין חשך שלא ישתמשו בערבוביא כי אין סוגיהם שוה, וכן פרש"י לפי פשוטו ראהו כי טוב ואין נאה לו ולחשך שיהיו משתמשים בערבוביא וקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה, על אופן זה יש הבדל בין מעשה צדיקים למעשה רשעים, בין טוב לרע, בין עובד ה' לאשר לא עבדו, ויתרון לצדיק על רשע כיתרון האור מן החשך, ואין להוציא משפט מעוקל כי כיון שברא הקב"ה באדם תכונת הנטיה לרעה כמו הנטיה לטובה שוים הם הבוחר ברע כמו הבוחר בטוב, כי ההפכיים אור וחשך הדומים לזה יוכיחו אף כי שניהם מעשה ידי יוצר, ועכ"ז נאמר רק על אור כי טוב ועשה הבדלה ביניהם, וזהו עצמו מה שאמר ר' אבהו לעיל אבל איני יודע איזה מהן חפץ כיון שאמר וירא אלהים את האור כי טוב הוי במעשיהן של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהן של רשעים. שביארנו שם כי בא להוכיח מן הכתוב וירא אלהים את האור כי טוב, כי אף שחשך הוא בריאה מאת ה' כמו אור ועכ"ז כהיב {צ"ל כתיב} וירא את האור כי טוב, כן במעשה צדיקים ומעשה רשעים, אף כי מציאות שניהם מאתו ית' עיקר החפץ במעשה צדיקים, כזה יאמר גם ר' ינאי כאן, ומה שסמך על הכתוב ויבדל אלהים בין האור וגו' הוא ג"כ בהמשך להכתוב שלפניו וירא אלהים את האור כי טוב, ולפ"ז לא הוציא ר' ינאי את הכתובים מענינם ומפשוטם, רק הכונה היא ע"ד הדמיון וההשתוות.

עוד הוסיף ר' ינאי להעיר אותנו על מעשה צדיקים ורשעים בבחינה אחרת שהיא ג"כ על דרך וציור הענינים האמורים כאן במעשה בראשית, דהנה מה שאמר הכתוב ויקרא אלהים לאור יום ע"כ אין פירושו כי כל אור איזה אור שהוא אפי' אור הנר נקרא יום אלא ודאי אור החמה בלבד נקרא יום אור הכללי והמקיף את כל האופן רק אז דוקא נקרא יום, אבל אם החשך פרוש על הארץ בכלל ויהי לילה, ובאיזה מקום יאיר אור מלאכותי אור הנר או אור האבוקה אפילו אור ברק ואור החשמל עלעקטערי {כך במקור!}, אור זה נקרא אור סתם אבל לא יקרא שמו יום ואפי' אור ירח לא נקרא יום, ואין קריאת השם יום בלתי אם לאור השמש בלבד, אלו מעשיהן של צדיקים, כלומר ע"ד זה הם מעשיהן של צדיקים, כי רק זה נקרא צדיק מי שצדקתו ומעשיו הטובים מקיפים בכלל שעושה צדק בכל דרכיו, מקיים כל התורה ושומר כל מצוה, אבל מי שכל מעשיו בכלל הם בגדר חשך אפלה, רק ע"ד המקרי וההזדמן יעשה לפעמים דבר טוב, דוגמת אחאב מלך ישראל שנאמר בו לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע (מלכים כא) אמרו עליו חז"ל (סנהדרין קב) כי עשה דבר אחד טוב, הוא בבחינת אור הנר להאיר מקום אחד ואין זה בכלל צדיק, וכן להפך ולחשך קרא לילה ע"כ כונת הכתוב כי לחשך הכללי המקיף את כל הארץ נקרא לילה, אבל אם הוא חשך מקרי ומלאכותי אם בעצם היום בצאת השמש בגבורתו יסגור אדם דלתים ובריח יסתום חלונותיו לבל יחדור קו אור פנימה ויהי חשך אפלה במקום ההוא, הכזה יקרא לילה, אין זה רק חשך סתם, אבל שם לילה לא הונח עליו, ואפי' במצרים שהיה חשך בכל ארץ מצרים וגם וימש חשך, בכל זאת לא נשלל השם ימים, כדכתיב (שמות י' כב, כג) ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים אל {צ"ל לא} ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים, ימים דייקא, ולא נאמר ויהי לילה בארץ מצרים כשלשת ימים לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו כל הלילה ההוא, יען מה, יען שבכל העולם היה אור רק במקום מיוחד בארץ מצרים לבד היה חשך. על כן נקראה האפלה של מצרים רק סתם חשך, כי החשך שבמצרים לא היה חשך של לילה העדר האור בעצם, כי באמת האיר השמש גם במצרים רק שלח הקב"ה אויר עב וערפל אשר כסה את עין השמש, וז"ש והיה חשך כי החשך ההוא לא היה חשך של לילה שלילת האור שאין בו ממשא, רק היה חשך ע"י מכסה והתעבות האויר ועל כן וימש חשך שהיה הערפל עב כל כך עד שהיה נרגש במשוש לתפוש ביד, ומרוב עביו התעצם החשך, וכיון שבאמת היה יום רק ע"י איזה סבה ופעולה היה שם החשך ע"כ נקרא יום, וא"כ מה שנאמר כאן ולחשך קרא לילה, אין הרצון כי לכל חשך שבאיזה מקום ע"י פעולת הסתרת אור השמש נקרא לילה, רק הכונה על החשך הכללי מהעדר אור השמש בכל הארץ בעצם הוא שנקרא לילה, אלו מעשיהן של רשעים, פי' על אופן זה הוא ג"כ במעשה הרשעים, כי רק אז נקרא רשע אם הוא כלו או רובו רע, אבל מי שהוא צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, רק יקרה לו איזה חטא ועון כמאמר הכתוב (קהלת ז כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, איננו מחמת זה בבחינת רשע, כשם שלא נקרא לילה החשך שהוא רק במקום מיוחד, כי האדם נידון אחרי רובו. היוצא לנו כי גם בבחינה זו מצא ר' ינאי דמיון והשתוות מעשה צדיקים ורשעים אל מה שנאמר כאן בתחלת ברייתו של עולם, בקריאת השמות לאור וחשך יום ולילה, אבל עצם הכתוב לא הזיז ממקומו ועומד על עמדו.

עוד בה שלישיה מה שהעיר ר' ינאי אותנו בבחינה אחרת במעשה צדיקים ורשעים שהם כענין ויהי ערב ויהי בקר הנאמר כאן, והוא מאי דשנינו (סוף קנים, וברייתא שבת קנב) זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתן מתישבת עליהן וזקני עם הארץ כל זמן שמזקינים דעתן מטורפת עליהן, שזהו על ציור הכתוב הזה ויהי ערב ויהי בקר דלא כתיב ויהי לילה ויהי יום רק ויהי ערב שילך הלוך ויחשיך, אלו מעשיהן של רשעים, עד"ז הם מעשיהן של רשעים שכל זמן שמזקינים דעתן מטורפת עליהן שהולכים ומשתבשים, ויהי בקר שהולך ואור עד נכון היום אלו מעשיהן של צדיקים, פי' ע"ד זה הם מעשיהן של צדיקים, שכל מה שמזקינים דעתן מתישבת עליהן, הולכים ומתגברים תמיד להשכיל להטיב, וטהר ידים יוסיף אמץ. ולא עלה במחשבת ר' ינאי להוציא הכתוב ממשמעותו ופשוטו, רק לציין ולסמן כי מעשה הצדיקים והרשעים הם על ציור הכתוב הזה גם בבחינה זו, ובאור הכתוב בפשוטו על מקומו יבוא בשלום.

ואף גם זאת השכיל ר' ינאי להשוות ולדמות את יום הכפורים, כלומר תשובה לסיפא דקרא יום אחד, כי אחרי אשר דבר במעשה רשעים ירמוז כי גם התשובה שהיא רפאות תעלה למעשה הרשעים לגהות מהם מזור, היא ג"כ ע"ד ציור הכתוב הזה שמסיים יום אחד, דהנה יום אחד נמשך על ויהי ערב ויהי בקר שמשניהם יחד הי' יום אחד, וא"כ קרא הכתוב לשניהם לערב ובקר יחד יום וגם לילה בכלל היום, זה יום הכפורים, כלומר בבחינה זו הוא יום הכפורים פי' תשובה מאהבה שעל ידה יתהפכו מעשי רשעים למעשה צדיקים כדאמרינן (יומא פ"ו ב') תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות, והוא ע"ד ציור הכתוב הזה שקרא גם ללילה יום, ואף שבתחלה כתיב ויקרא אלהים לאור יום שהוא דוקא לאור הכללי כמבואר למעלה אבל אם בכל מקום הוא לילה אי אפשר לכנותו יום, בכל זאת כולל הכתוב גם את הלילה בכלל יום, כך מעשה הרשעים אל יפול לבבם ולא יתיאשו כי אף אם התמידו במעשים רבים אפשר שיתהפכו לזכאים ומעשיהם הרעים יתהפכו לזכיות ע"י תשובה מאהבה, כציור הכתוב כאן יום אחד, ולזה יכוון יום אחד זה יום הכפורים, – ובזה נשלם מה שרצינו לבאר המאמר הזה שהמשיך מעשה צדיקים ומעשה רשעים ויוה"כ למקראות אלה, שהוא ע"ד הציור וההשתוות בכל פרטיהם, אבל לא שלח ידו להרגיז הכתובים ממנוחתם ומפשוטם, ואין כל זרות בדבריו, כי אם יראת ה' ושכל טוב. – ובהיותי בלובלין שנת תרל"א הצעתי באור המדרש הזה לפני ידידי הרב הדרשן המפורסם מו"ה דובעריש פלאהם זצ"ל וקלסהו עד מאד.

יום שלישי, 26 במאי 2015

רוח חכמים - פרשת בראשית חלק ד

רוח חכמים על פרשת בראשית מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן - מתחיל בסוף עמוד 7 ונגמר בריש עמ' 19

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, לפי הפשט היה למכתב בראשונה (עיין רש"י וכל המפרשים) ואולם בא לרמז בזה כי בעת בריאת שמים וארץ נברא אז גם התחלת הזמן, כי לפני ברא אלהים שמים וארץ לא היתה מציאת הזמן וגדרו, לא ראשית ולא אמצע ולא סוף, לא עבר ולא הוה ולא עתיד, רק בהתחלת הבריאה נברא ממילא גם ראשית, וגם הזמן הוא בריאה שנברא בעקב המציאות ברגע הראשון מהבריאה נמצא מקום שיחול עליו תואר תחלה וראשית הזמן, וזהו בראשית ברא אלהים, כלומר בריאת ראשית התחלת הזמן היתה עם בריאת שמים וארץ יחד ואחוזים זה בזה כשלהבת האחוזה בגחלת, והבן, והבי"ת בראשית הוא ציון הזמן, כמו בצאת ישראל ממצרים (תהלים קי"ד), כי בעת מציאות הראשית היתה בריאת שמים וארץ.

במדרש רבה פ"א ר' יהושע דסכנין בש"ר לוי פתח כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, מה טעם גלה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני מפני עכומ"ז שלא יהיו מונין את ישראל ואומרים להם הלא אומה של בזוזים אתם וישראל משיבים להם ואתם הלא בזוזה היא בידכם, הלא הכפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם, העולם ומלואה של הקב"ה כשרצה נתנה לכם וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו הה"ד לתת להם נחלת גוים וגו' הגיד להם את כל הדורות ע"כ. ובתנחומא הובא בפרש"י בחומש המאמר הזה בשם ר' יצחק ובשנוי לשון מעט, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו האומות לישראל כו'. זאת לדעת כי דרך המדרש בהרבה מקומות כשבא להמציא טעם חדש לאיזה ענין אף שיש לו טעם מבואר בכתוב בצדו או שיש לו טעם חזק יותר, בכל זאת כדי להודיע טעמו החדש תופס לשון אינו צריך אלא כדי כו' כאלו באמת אינו צריך, או תופס לשון מה טעם כו' אלא כדי כו' כאלו אין טעם אחר זולתו אף כי באמת יש טעם כתוב בצדו או יש טעם יותר חזק ממנו, אבל איננו מאמר החלטי שלא היה צריך באמת ואין כונתו כי אין טעם אחר זולת מה שדורש ומחדש עתה, רק סגנון לשון הוא שאינו צריך או מה טעם כאלו אין כל טעם אחר זולת זה, ופירושו כי אפי' אם נסלק מלפנינו טעמים אחרים וכאלו לא היה שום טעם, אזי די ומספיק הטעם החדש לבדו למה כתוב כן, כי הוא טעם נכון וחזק כאלו אין צורך עוד בטעמים אחרים, ומטרת הכונה היא להוסיף ולהודיע עוד טעם חדש שלא היה נרגש עד כה, אבל לא להכחיש ולבטל באמת הטעמים הידועים או הכתובים בפירוש. וזהו אחד מכללי המדרש והאגדה שלא הרגישו בו המפרשים. [ועל דרך זה להלן במדרש רבה פרשה ט' ראוי היה אדה"ר שלא יטעום טעם מיתה ולמה נקנסה בו מיתה אלא צפה הקב"ה שנבוכדנצר וחירם מלך צור עתידין לעשות עצמן אלהות לפיכך נקנסה בו מיתה ע"כ, והתמיה מבוארת הלא מפורש בתורה טעם גזירת המיתה על האדם שהוא בגלל חטא אכילתו מעץ הדעת, ואיך יאמר כי ראוי שלא יטעום טעם מיתה, ומוצא מעצמו טעם חדש, ודוחק לומר שהכונה שעונש המיתה שלא כדין והיה לענשו בעונש אחר, כי מי יביא את מעשה ה' במשפט כי שופט כל הארץ לא עשה משפט, מאין לקח לו בעל המאמר פלס ומאזנים לתת משקל לרוח החטא ולחות דעה כי לא זה העונש המגיע לו במשפט כי אם עונש אחר, נגד המפורש בכתוב. אבל הוא הדבר שדברנו כי באמת אין כונת בעל המאמר בהחלט כי לולי הטעם שבא לחדש מסברא אין טעם אחר לזה, ולא בא להפיל חלילה שערה אחת מהכתוב בתורה בצדו, רק בחפצו להודיע מה שחקר ומצא בגזרת המות עוד ענין חדש ותועלת אחרת, והוא שלא יוכל האדם לעשות עצמו אלהות בהיותו בן תמותה היום כאן ומחר בקבר, על כן תפס לשון זה ראוי היה אדה"ר שלא יטעום טעם מיתה, ר"ל ע"ד הציור אפי' אלו מצד החטא לא היה ראוי לטעום טעם מיתה יש טעם וסברא למציאת המות מצד אחר, ובאה הכונה להודיע עוד טעם חדש למציאות המות שלא עמדנו עליו עד כה. [ובזה תתיישב לנו קושיית התוס' בברכות (דף ל"ה ע"ב) דאמרינן התם מפני מה קדמה שמע לויהיה {צ"ל לוהיה} אם שמוע כדי שיקבל עליו תחלה עול מלכות שמים ואח"כ עול מצות. והקשו התוס' תיפוק לי' מפני שקדמה בתורה, ולדרכנו ניחא שאין הכונה בהחלט כי אין טעם אחר לקדימת שמע לויהיה {צ"ל לוהיה} אם שמוע כי אם כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח"כ עול מצות, אלא שתפס לשון מפני מה קדמה כאלו אין טעם לקדימה זו כדי לחדש הטעם כדי שיקבל עול מלכות שמים תחלה כו' וע"כ יאמר ע"ד הציור כאלו אין טעם אחר ובא להמציא הטעם שנתחדש לו].

כל הדברים האלה וכל החזיון הזה הוא גם במדרש שלפנינו דא"ר יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם ולמה פתח מבראשית כו', דאין זה מאמר מונח לאמת קים כי לא היה צריך להתחיל מבראשית ואין כל טעם אחר לזה זולת מה שבא לחדש ולהמציא שלא יהיו אוה"ע מונין לישראל ואומרים להם הלא אומה של בזוזים אתם כו', רק מחפצו להודיע הענין החדש שמוצא בתועלת ספורי מעשה בראשית ותולדות האבות שע"י הידיעה הזאת לא יוכלו אוה"ע להתגולל עלינו כי אומה של בזוזים אנחנו, אשר הענין הזה חדש הוא ולא היה מורגש עד כה, לזאת תפס הלשון לא היה צריך ושואל ולמה פתח מבראשית, כאלו אין טעם לזה זולת הטעם החדש שבא לחדש עתה, והוא למען הודיע כי טעמו החדש יש בו בנותן טעם, והוא די ומספיק גם בלי טעם אחר. אבל אליבא דאמת גם מלבד הטעם המחודש הזה מבואר גלוי מה שפתח מבראשית והוגד לנו מעשה בראשית ומעשה האבות, כי אלו חסרה לנו פרשה בראשית היה חסר העמוד התוך אשר כל התורה והמצוה נשענת עליו, כי ראש וראשון מעקרי אמונתנו הקדושה היא מציאות ה' ית' שיש בורא עולם יוצר כל וקונה הכל שהמציא תבל ומלואה מאפס המוחלט יש מאין, ואם אלה השתות יהרסון אם תחסר לנו ידיעות {כך במקור!} מציאות ה' וחדוש העולם, ונפל כל בנין האמונה וכל התורה כמוה כאין. איך נעבוד את ה' ואיך נשמע בקולו לשמור מצותיו אם לא תהיה לנו ידיעה קודמת, כי הגוזר הזה, מי שצוה לנו כל אלה הוא אדוננו הוא שבראנו ולו אנחנו עמו, לו שמים אף לו ארץ, תבל ומלואה הוא יסד, בידו החיים והמות, השכר והעונש לפקוד על איש כדרכיו ופועל אדם ישלם לו, כי רק הידיעה הזאת מקשרת את האדם לעבודת ה' ומחייבת לשמור מצותיו ואזהרותיו בבחינת בן לאביו ועבד לרבו. ואף כי הדברים האלה פשוטים ומובנים אוסיף עוד להרחיבם במשל שיהיו בולטים וחודרים את העינים. עשיר נכבד ירא אלהים ושומר אמונים יולד לו בן, ובהיות האיש חרד לדבר ה' וכל דרכיו בקדש, חש עתידות לבנו מה לעשות לנער היולד לשמור רגלו מלכד בהבלי שוא ותעתועי עולם ויהיה תמים עם אלהים ואנשים, יען הנסיון הורהו כי בני העשירים מרוב טוב ומהרחבת הדעת רובם ככלם ישחיתו דרכם על הארץ ויעשו מדחה, והוא דבר טבעי והמעשים בכל יום יעידו ע"ז כי העושר יתנגד לעבודת ה', והוא שאמרו ז"ל גדול המקיימה מעושר מהמקיימה מעוני, ואולי לזה יכוון מאמרם ז"ל (חגיגה ט') יאה עניותא לישראל כו', עיין מ"ש בבאור מאמר זה בפ' בחקותי, ולדרכנו בזה הוא פשוט כי היהדות מתקיימת יותר בעניות מבעשירות, ע"כ בהולד לו בנו החל לדאוג לאחריתו פן יהיה גם בנו זה משולח ופרוע לשמצה כאחד מהם, והעושר יהיה שמור לבנו לרעתו להשחתת מדותיו. במזימות זו חשב ובקש עצות בנפשו לדרך חנוכו. ועלתה על לבו עצה טובה ומחוכמה, כי בטרם ידע הילד קרוא אביו ואמו בטרם ידע בחור בטוב ומאוס ברע ירחיקנו מביתו ויפקידנו ביד פדגוג ומורה דרך אשר ילמדנו ארחות משפט ודרך תבונות יורנו תורה ודרך ארץ וכל מדה נכונה, ולהעלים ממנו כי בן עשירים הוא ולא יתגאה ולא ירום לבבו עד כי יגדל והיה לאיש באנשים ויתערה כאזרח רענן בצדק ומישרים וגם כי יזקין לא יסור מדרכיו הטובים אשר הסכין בם, וכאשר זמם הגביר כן עשה, כי בעוד בנו יונק שדים בטרם יכיר את הוריו ולא הבין עוד כל מאומה, נתנהו על יד פדגוג משכיל ומורה נאמן והושיבם יחד בבית מיוחד לבדם וארוחתם ארוחת תמיד וכל מחסוריהם וצרכיהם נתנו להם בסתר מאת העשיר, והנער לא ידע ולא הרגיש כי העשיר הוא אביו כי התנכר לו ולא פקד את נוהו. בהנהגה זו עברו שלש עשרה שנה בהעלם דבר מהנער כי הוא בן העשיר, וכאשר מלאו לו שלש עשרה שנה בא העשיר פעם ראשונה אל הבית אשר הבן והמורה יושבים שם לנסותו ולתהות על קנקנו, ויהי בבואו לא קם הנער ולא זע, לא הראה לו חבה יתירה, לא אץ להפשיט מעל אביו את מעילו ולא קרב אליו לנשק את ידו כאורח המוסר לבנים המחונכים במדות ודרך ארץ בין אצילי עם וכנכרי נחשב לו, ויתמרמר העשיר על המורה וישפוך עליו חמה אפו, אהה עכרתני, הנה חכמתי אני יותר מכל האבות ואלפי כסף עודפים פזרתי לחנכו ולחכמו במסלה חדשה למען הדריכו בדרך טובים ויהיה נעלה ומרומם על כל בני העשירים אשר כגילו, והנה עיני הרואות ואוי להן שכך רואות, כי אפילו נמוסי כבוד אב הידועים גם לילדים קטנים בני חמש ושש שנה איננו יודע, ומה עלתה לי מכל העמל שעמלתי ומכל החרדה אשר חרדתי יותר מכל האבות לבחור לבני חנוך חדש, הלא הרעותי תחת חשבתי להטיב. ויען המורה ויאמר, אנא אדוני אל נא באפך לא עשיתי מלאכתי רמיה, נסהו ובחנהו גם בידיעות ולמודים נעלים ונשגבים מאלה ותמצאהו שלם בכל ומשיב דבר כהלכה, ואף כי יודע הנער כל הלכות כבוד אב וכל דרכי הנימוס והדרך ארץ, אבל הטרם תדע כי חסרה לו הידיעה האחת הזאת כי אתה אביהו ומולידו, וכל עוד לא תרים המסכה הנסוכה הזאת ולא תסיר הלוט הלוט על פניך, כל עוד לא תתודע לו כי אביהו אתה והוא בנך איככה יחלק לך הכבוד אשר הבן חובב. ומה לך כי נזעקת, ע"כ דברי המשל. ועתה אם לא כדמותו וכצלמו הוא הענין הזה שלפנינו, מאין תבואנה ותכנסנה אהבת ה' ויראת ה' בלב איש ישראל, ואיך ימצא את עצמו מתחובב לקיים התורה והמצוה, אם תחסר לו ידיעת מציאות ה' ית' וידיעת חדוש העולם, כי הוא ברא העולם ומלואו יצרנו גם עשנו, ואלו לא התחילה התורה מן בראשית ברא אלהים וגו' היה חסר לנו היסוד והעיקר, גם כל הספורים מתולדות האבות ומכל המוצאות אותם סבותיהם וגלגוליהם כל הכתוב בספר תורת אלהים עד פרשת החדש הזה לכם, כלם מספרים כבוד אל, כלם משרישים ידיעת ה' ויכלתו בקרב ולב איש ישראל ומודיעים שבחר בנו להיות לו לעם, כלם יסודות ואדנים לבנין התורה ותעודתנו, מהם נקח לעבוד את ה', ועל שרשי הספורים ההם יסובכו יראה, אהבה, ואמונה בה', היש טעם יותר נעלה ונשגב למה התחיל התורה מבראשית ולא מהחדש הזה לכם, הלא צריך וצריך ואיך יאמר לא היה צריך כו' או מה טעם כו', אפס הוא הדבר אשר דברנו, כי לשון המדרש לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית אלא מהחדש הזה לכם, איננו להחליט כן, כי אם לחדש שיש עוד טעם ונמוק חדש בזה שלא יהיו אוה"ע מונין לישראל ואומרים להם הלא אומה של בזוזים אתם וכו'.

ועתה נבוא לבאר את המאמר עצמו לעמוד על כונתו, מה ראה על ככה לתלות את הענין הזה על הכתוב כח מעשיו הגיד לעמו, ואיך הוא מוכרח על פי לשון הכתוב. והנראה לנו שעמד בעל המאמר על לשון כח מעשיו דזר וסתום הוא דהל"ל מעשיו הגיד לעמו, פי' שספר לעמו מעשיו ועלילותיו, אבל כח מעשיו משמע הכח של מעשיו פי' התוצאות והמסובבים מן המעשים הוא שהגיד לעמו ואינו מובן מה הוא. גם אין המשך וחבור רישא דקרא לסיפא {יותר נכון לומר רישיה דקרא לסיפיה} דלפי פשוטו של מקרא מורה שמוש הלמד של לתת על העתיד וקאי על נושא ההגדה ותוכן הענין שהגיד והבטיח לעמו לתת להם אחר זמן נחלת גוים, וא"כ אין למלות כח מעשיו שבתחילת הכתוב קשור למה שאחריו והל"ל הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, ואם נאמר שידבר הכתוב במלות שונות להרחיב הדבור, מעשיו הגיד לעמו וחוזר ואומר מה הם המעשים לתת להם נחלת גוים, א"כ תשאר מלת כח בודדת במועדיה כקושתינו {צ"ל כקושיתנו} הראשונה דמה ענין לתבת כח כאן. ע"כ בא הדורש הזה לפרשו שכונתו שהכח מן ההגדה שהגיד לעמו את מעשיו מעשה בראשית וספורי כל הדורות, הכח והמסובב מזה הוא לתת להם עי"ז נחלת גוים, כי ע"י זה תהיה בפיהם תשובה נצחת להשיב לאוה"ע על כבוש ארץ כנען שלא יאמרו אומה של בזוזים אתם, וזהו המרומז בכתוב לדעת בעל המאמר כח מעשיו הגיד לעמו, הכח ממה שהגיד לעמו את מעשה בראשית וספורי הדורות הוא לתת מזה להם נחלת גוים, והלמ"ד של לתת הוא למד הסבה והטעם כמו למען כדי שיסובב כך, כמו למצוא חן בעיניך (בראשית ל"ב ו') ולפ"ז תתקשר היטב לשון לתת אל הקודם שהוא המסובב בספורי המעשים.

במדרש רבה שם, ר' תנחומא פתח כי גדול אתה ועושה נפלאות, הנוד הזה אם יהיה בו נקב כחודו של מחט כל רוחו יוצא ממנו והאדם עשוי מחילים מחילים נקבים נקבים ואין רוחו יוצא ממנו מי יעשה כן אתה אלהים לבדך ע"כ. מה שהכריח לר' תנחומא למדרש כן ולפרש את סוף הכתוב אתה אלהים לבדך שאין זה מילתא באפי נפשה רק הוא באור על הקודם על ועושה נפלאות כי אתה אלהים לבדך העושה כן, ולא פירשו כפשוטו שהוא שבח והלל שהקב"ה לבדו הוא והכתוב חושב ומונה שלשה הלולים להקב"ה: א) כי גדול אתה ב) עושה נפלאות אתה ג) אלהים לבדך אתה, דא"כ אתה האחרון של אתה אלהים לבדך מיותר, כי אתה הראשון של כי גדול אתה כשם שנמשך גם על ועושה נפלאות כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה כן היה נמשך גם על אלהים לבדך, ע"כ דייק מזה כי אלהים לבדך הוא באור על הקודם על ועושה נפלאות, ולכך הוסיף הכתוב תבת אתה לדייק כי אתה אלהים לבדך הוא שעושה הנפלאות ואחר זולתך לא יעשה כזאת, וכן במדרש בסמוך דדריש לי' הכתוב הזה עצמו באופן אחר, דבר אחר כי גדול אתה וגו' בנוהג שבעולם כו' דרשתו נמי מיתורא דמלת אתה האחרון.

אך יש להעמיק חקר בדברי ר' תנחומא מה ראה על ככה להקטין האיפה לעשות מן הכלל פרט ומן המרובה מועט, הלא המקרא הזה כי גדול אתה ועושה נפלאות נאמר בדרך כלל על כל נפלאות ה' הרבים והעצומים לאין תכלית, וכהוראת תבת נפלאות בלשון רבים ואיך בא לפרשו רק על דבר אחד רק על הענין הפרטי הזה שהאדם עשוי מחילים מחילים נקבים נקבים ואין רוחו יוצא ממנו. ואם בחר באחת על דרך הדמיון והדוגמא, למה תפס רק את זה שהוא עפ"י טבעו של עולם ולא בחר באחת הנפלאות בשדוד הטבע, המבלי אין נפלאות גדולות יוצאות מן הטבע והמערכה הסדורית כמו קריעת ים סוף וכדומה, ונראה לי שזה עולה בקנה אחד עם מה שדרש רב חנינא בר פפא בנדה (דף ל"א ע"א) מאי דכתיב עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, ב"ו נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק משתמר ספק אינו משתמר ואלו הקב"ה צר את העובר במעי אשה פתוחה ופיה למטה ומשתמר, דבר אחר אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה ואלו הקב"ה כל זמן שמכביד הולד עולה למעלה ע"כ. וכאן התמיה בולטת עוד יותר, הלא בכתוב הזה מפורש גדולות אין חקר ונפלאות אין מספר, ואיך פירשו רק על ענין אחד מה שהעובר משתמר במעי אמו או מה כל שהוא מכביד עולה למעלה, גם לא פירש גדולות ונפלאות על איזה מהנסים והנפלאות שעשה הקב"ה בשדוד המערכה כי אם על ענין טבעי וסדר עולם.

אולם באמת החכמים הקדושים האלה לא זו שמחקו את הסאה כי נהפוך הוא עוד גדשו והוסיפו עליה, כי הרגל האדם להנהגת העולם הסדורית מעשים בכל יום בכל שעה ובכל רגע, עולם כמנהגו נוהג, אפשר שיטמטם את לב האדם וישים תבלול בעיניו לבלי ראות ולבלי התבונן אל מעשה הטבע כי הם נפלאות גדולות ונוראות מאת ה', לא יתרגש ולא יתפעל להכיר יד ה' וכחו בכל עלילות הטבע והסדר הקבוע, מפני כי ההנהגה המתמדת שהוא רגיל בה תרגילהו בכך לראותם כדברים פשוטים, ולא יחשוב לנפלאות ונצורות המתמיהות ומפליאות את הנפש להכיר על ידם יכלת ה' ופעולתו, רק אותם הדברים היוצאים מחוקי הטבע רק אותם יקרא נפלאות לזאת בא ר' חנינא בר פפא לעורר על הכתוב הזה עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, לבלי לחשוב כי כונת הכתובים על נסים ונפלאות העוברים גבול עולם ופורצים גדר הסדר, כי אין חקר ואין מספר אי אפשר שיבוארו על הנפלאות בשדוד מערכת עולם אשר עשה לנו ה', כי יש מספר להנה, רק כי הטבע וסדרי עולם עצמם הם המה נפלאות גדולות, ותפס לדוגמא ענין טבעי היותר ראשון באדם, הוא ראשית יצירתו עת ירוקם בבטן אמו כמה מן הפלא יש בזה, וממנו יקיש על השאר על כל מה שהוא רגיל לראות תמיד בקרת רוח, על כל המעשים הנעשים תחת השמש ועל כל בנין העולם בכלל ובפרט כי כלם פלאי פלאים, כל פרט וכל נקודה, כל נמצא וכל פעולה נפלאות ה' המה, ולפי ההערה הזאת לא זו שהפחית ר' חנינא בר פפא והמעיט והקטין את האמור בכתוב להעמידו רק על פרט זה לבד על יצירת העובר במעי אמו אלא אף זו כי בא להרבותם לכרוא {כך במקור!} אזן ולפקוח עינים כי גם מפעלות הטבע וסדרי עולם המתמידים שהורגלנו בם פלאי ה' המה, והוא אשר דבר הכתוב גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בכל רגע ובכל תעופת עין. ועל דרך זה ינחנו ר' תנחומא במדרש זה שלפנינו להוציא מלבינו שגגת ההרגל מה שנשרש ונתרשם להביט על הטבעי כעל דבר פשוט, ולחשוב לנפלאות ה' רק נסים היוצאים מחוג הטבע, ויעורר אותנו כי הטבע עצמה וכל הליכותיה נפלאות ה' המה, ותפס בבאור הכתוב ועושה נפלאות אחת מפעולות הטבע דבר היותר קרוב אל האדם, על דרך מבשרי אחזה אלוה, להתבונן אל מבנה גוו כי הוא מלא רוח כנוד ועשוי מחילים ונקבים ואין הרוח יוצא ממנו, הלא זה הפלא ופלא, וזהו בכלל עושה נפלאות, וכן כל דבר אשר בטבע יסודו, איננו פשוט כאשר יתדמה לפנינו בלי שימת לב, כי הכל נפלאות ה' וחותם יד אלהים בו.

במדרש שם, הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום שלא יאמרו מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו, ואין לחשוש בין על דעתיה דר' יוחנן שנבראו המלאכים ביום ב' ובין על דעתי' דר' חנינא שנבראו ביום ה' אכתי יאמרו כי סייעו להקב"ה במה שנברא מן הוא והלאה, דכיון דביום ראשון לכולי עלמא לא נבראו והקב"ה בכבודו ובעצמו ברא שמים וארץ, זו ראיה שאין צריך לעזר זולתו, ומאי דכתיב נעשה אדם אינו רק ללמוד דרך ארץ שיהא גדול נמלך בקטן, ואי אפשר לטעות מלשון זה כי היה צריך לזולתו כי יום הראשון יוכיח על יתר הימים.

במדרש שם, תאלמנה שפתי שקר וגו' אתפרכן אתחרשין אשתתקן כו' בנוהג שבעולם מלך ב"ו בונה פלטין במקום הביבים ובמקום האשפה ובמקום הסריות כל מי שהוא בא לומר פלטין זו בנויה במקום הביבים ובמקום האשפה ובמקום הסריות אינו פוגם כך כל מי שהוא בא לומר העוה"ז נברא מתוך תהו ובהו אינו פוגם אתמהה, ר"ה בשם בר קפרא אמר אילולי שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו בראשית ברא אלהים מניין הן והארץ היתה תהו ובהו ע"כ. יש לשום לב לדעת הראשון כי האומר העולם נברא מתוך תהו ובהו הוא פוגם הלא כן מפורש במקרא והארץ היתה תהו ובהו, וצדקו דברי ר"ה בשם ב"ק אליולי {צ"ל אילולי} שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו, אבל כשנמצא כתוב האומר כן אינו פוגם, ומה יענה ע"ז הדורש הראשון. ונראה דהראשון אינו מפרש היתה תהו ובהו דרך ספור מה שהיה מקודם בזמן העבר כמו והנערה היתה יפת תואר (אסתר ב') אלא על זמן העתיד שנתהוה תהו ובהו כמו היתה לזונה (ישעיה א) היתה למס (איכה א) וכן הכא נמי מפרש לה היתה שנעשית אח"כ תהו ובהו, וכן פירשוהו חכמינו ז"ל להלן פ"ב עיין שם בדברינו, וא"כ לפ"ז לא נאמר בכתוב כלל שהעולם נברא מתוך תהו ובהו ועל כן לדידי' האומר כן פוגם, ור"ה בשם בר קפרא מפרש לי' כפשוטו, והארץ היתה מקודם תהו ובהו. לכך אמר דודאי אילולי שהי' כתוב כן מפורש אי אפשר לאמרו, אבל השתא דכתיב מפורש והארץ היתה תהו ובהו מותר לדרוש כן.

והארץ היתה תהו ובהו. במדרש רבה פ"ב ר' ברכיה פתח גם במעלליו יתנכר נער א"ר ברכיה עד דהיא פגה אפיקת כובייא הוא מה שהנביא עתיד להתנבאות עליה בסוף ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו, ר' אבהו וריב"ס ר' אבהו אמר משל למלך כו' כך ישבה הארץ תוהא ובוהא אמרה העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת העליונים ניזונין מזיו השכינה התחתונים אם אינם יגעים אינם אוכלים, ור"י בר"ס אמר משל למלך כו' כך ישבה לה הארץ תוהא ובוהא אמרה העליונים והתחתונים נבראו בבת אחת העליונים חיים והתחתונים מתים לפיכך והארץ היתה תהו ובהו. א"ר תנחומא לבן מלך כו' כך צפתה הארץ שהיא עתידה ליטול את שלה מתחת ידיו של אדם שנאמר ארורה האדמה בעבורך לפיכך והארץ היתה תהו ובהו ר' יהודה בר"ס פתר קריא בדורות והארץ היתה תהו זה אדם הראשון שהיה ללמה ולא כלום ובהו זה קין כו' ע"כ. הנה זה לפנינו חכמים רבים הדורשים את הכתוב לענינים שונים איש לפי רוחו ותלו עליו שלטי הדרושים ומה זה ועל מה זה לא נחה דעתם לפרשו כפי פשוטו כי הארץ היתה מתחלה תהו ובהו הלא דבר הוא. ונראה כי כל רבותינו הדורשים האלה כלם כאחד עמדו על הרגש אחד בכתוב זה, וכלם יחד התאימו לפרשו באופן אחר {לכאו' צ"ל אחד} פירוש אחד אליבא דכלהו ומחולקים רק בכונת הענין, זה אומר כונת הכתוב לענין פלוני וזה אומר שכונתו לענין פלוני, אבל אליבא דכולי עלמא פי' הכתוב אחד הוא, ואפרש שיחתי. הנה קשה לכלהו דלפי פשוטו של מקרא דהיתה תהו ובהו באורו שהיתה קודם לכן לפני בריאתה תהו ובהו, א"כ הל"ל בראשית ברא אלהים תהו ובהו, אי לזאת באו רבותינו אלה ז"ל לפרש מלת היתה על העתיד שנתהוה אח"כ תהו ובהו כמו היתה למס (איכה א) היתה לזונה (ישעיה א) ובבאור מלת היתה על העתיד מסכימים כלם כאחד ולא פלוג, רק מחולקים בהכונה על איזה ענין מהעתיד ירמוז הכתוב, ר' ברכיה ניחא לי' לפרש שרומז על מה שהנביא עתיד להתנבאות עליה בסוף ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו, מפני שסגנון הלשון והענין מתאימים יחדיו, כאן נאמר והארץ היתה תהו ובהו ושם נאמר ג"כ הארץ תהו ובהו, מה שכתוב כאן כתוב כאן ושפה אחת ודברים אחדים בשני המקומות ומסתבר שזה רומז לזה, ור' אבהו לא ניחא לי' לפרש רמז העתיד לזמן מרובה למה שהנביא מתנבא אחר אלפי שנים כדברי ר' ברכיה שמסתבר לו יותר שמרמז להזמן היותר קרוב להקללה היותר ראשונה שבאה על האדם בזיעת אפך תאכל לחם שנתקיימה בחיים חייתו של אדה"ר קודם שנתקיימה בו קללת המות, וריב"ס לא ניחא לי' גם בזה דבאמת מה שהתחתונים אם אינם יגעים אינם אוכלים אדרבא מעליותא היא כי ע"י יגיעם ועמלם ילכו מחי[ל] אל חיל עליונים אוכלים נהמא דכסופא, אבל המלאכים הנהנים מזיו השכינה לא יתעלו לעולם [ובמקום אחר כתבנו על דרך הדרוש כי לזה ירמזון דברי החכם מכל אדם (קהלת ד' ט' י') טובים השנים מן האחד כי אם יפולו האחד יקים את חבירו ואלו האחד שיפול ואין שני להקימו, שיש להתעורר: א) מה שכתוב בה"א הידיעה השנים האחד כאלו מדבר באחד ובשנים הידועים, ב) אשר יש להם שכר טוב מיותר כיון שמסיים מפורש השכר כי אם יפולו וגו', ג) מלשון אשר יש להם שכר משמע שיש להם קבוע, וסיומו כי אם יפולו א"כ השכר תלוי בתנאי אם יפולו דוקא, ד) מאשר יש להם שכר טוב בעמלם משמע דאלו באחד אין לו שכר בעד עמלו והלא באחד אין עמל להקים את חבירו כלל, ה) הול"ל יפול לשון יחיד, כי יפולו משמע ששניהם יפולו ומי יקימם. ומלבד כל הדקדוקים הנה המאמר בכלל דל ורזה ומה בא החכם מכל האדם להשמיענו. ואמרנו בדרך רמז כי את האדם יכנה הכתוב שנים בהיותו כלול נפש וחומר, ואת המלאכים יכנה אחד בהיותם רק רוח ונפש, ולא ישיגום משיגי הגוף, ובא לרמז את היתרון לאדם על מלאך ואומר טובים השנים הידועים זה האדם הכפול מגוף ונשמה מן האחד הידוע זה המלאך, כלומר יתר שאת לאדם על מלאך, ומבאר אשר יש להם שכר טוב בעמלם ע"י העמל והיגיעה שינצח אחד את חבירו ויכבוש הנפש את החומר עי"ז מקבל שכר טוב, ומפרש היתרון כי אם יפולו פי' אם יהיה האדם במדרגה שפלה, ע"ד לא נופל אנכי מהם (איוב יב ג) כלומר נופל במעלה, האחד יקים את חבירו, על ידי מלחמתו הפנימית ותגבורת השכל על התאוה הנפש על החומר יעלה מעלה מעלה, עי"ז שהוא כפול מנפש וחומר יתעלה ויתרומם, ואלו האחד המלאך שיפול שיהיה במדרגה נמוכה ושפלה, אין שני להקימו ולהעלותו מן המדרגה ההיא למעלה גבוה {כך במקור בה"א אחת} ממנה, כי בהיות האדם מפאת חמרו ויצרי לבו עלול לחטוא ויתגבר על יצרו הרע ויכבשנו להיות כפוף ונכנע תחת הנפש, יבוא על שכרו וכגמול ידו ישוב לו, אבל איזה שכר ועלוי המדרגה מגיע למלאך, הן לא יתגר בו היצר ואין לו נטיה הפכית לעשות רע. ורבותינו כללו זה בקצרה גדולים צדיקים ממלאכי השרת (חלק צב) פי' מלאכים פועלים בהכרח וצדיקים פועלים ברצון, כאמרם ז"ל כלום יצה"ר יש בכם (שבת פ"ח),] ולזאת לא ניחא לי' לריב"ס לפרש היתה תהו ובהו על הקללה בזיעת אפך תאכל לחם שהתחתונים יגעים ואוכלים והעליונים נהנין מזיו השכינה, כי טיבותא היא לגבי האדם ואין להתאונן על זה, אלא דריש לי' על הקללה הראשונה היא קללת המות, ור' תנחומא נוטה ג"כ לפרש על הקללה הראשונה, אבל ניחא לי' טפי לפרש והארץ היתה תהו על הארץ ממש, ולכך דרש שרומז על מה שנתקללה האדמה ארורה האדמה וגו', ור"י בר"ס בא אח"כ לפרש שרומז לדורות כדי שיתפרש הכתוב כלו, תהו על אדם הראשון ובהו על קין, וחשך על דורו של אנוש, על פני תהום על דור המבול, ור"י בר"ס אינו סותר את עצמו שדרש מקודם שרומז על קללת המיתה, כי גם עכשיו שאמר תהו זה אדם הראשון שהיה ללמה ולא כלום כונתו ג"כ לזה שנגזרה עליו המיתה כדבריו הקודמים, רק בא להוסיף להרחיב הדבור, כי כל פרטי המלות ובהו וחשך על פני תהום מרמזים ג"כ לענינים שונים, לקין לדור אנוש ולדור המבול, ור"ש בן לקיש פתר קריא בגליות כי ניחא לי' טפי לפרש הכתוב במה שנוגע לעם ישראל דוקא, וגם אליבי' תתפרש כל מלה לרמז אחר, – וסמכו להם הדורשים החכמים האלה על הכתוב גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו, וקמפרשי יתנכר מלשון הכרה פי' גם בעודו נער ורך כבר ניכר ונודע טבעו ותכונתו, במעשה נערות ותעלוליו בולט מה משפט הנער ומעשהו אם זך ואם ישר פעלו, [ועד"ז בארתי את הכתוב בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו (משלי י') למה אצל בן חכם יאמר ישמח בתואר עתיד ואצל בן כסיל יאמר תוגת ולא יוגה, גם אצל שמחת בן חכם מייחס להאב ותוגת בן כסיל לאמו, והיא כי בעודו ילד ואמו מטפלת בו כבר מכרת תיכף מתעלוליו ומצחקיו החכם יהיה אם סכל, ואם בער הוא כבר היא נוגה בעת ההיא, אבל תחת כנפי אביו יכנוס כשיגדל ואם חכם הוא ישמח בעתיד את אביו] כך הארץ עד דהיא פגה אפיקת כובייא, תיכף בתחלת הבריאה נאמר בה חסרונה וקלקולה שתהיה תהו ובהו, וזהו לפי דרשתם דוהארץ היתה תהו ובהו פירושו בעתיד לאחר זמן.

במדרש רבה שם, ויאמר אלהים יהי אור זה אברהם כו' ויקרא אלהים לאור יום זה יעקב ולחשך קרא לילה זה עשו ויהי ערב זה עשו ויהי בקר זה יעקב ויהי ערב ערבו של עשו ויהי בקר בוקרו של יעקב יום אחד שנאמר והיה יום אחד הוא יודע לה' לא יום ולא לילה וגו' דבר אחר יום אחד שנתן לו הקב"ה ואיזה זה יום הכפורים ע"כ. הנה זה לפנינו מאמר שכלו פלא: א) הכתוב עומד במעשה בראשית והוא מקרא פשוט ומבואר לענינו, ומה ראה הדורש על ככה להוציאו מפשוטו ולהעמיס בו ענינים רחוקים ומאוחרים מה שיהיו באחרית הימים מענין אברהם יעקב ועשו, ומה שיהיה לקץ הימין יום אחד הוא יודע לה', והחליף פשט הפשוט דברים ברורים בענינם בדברים אשר תלה במקרא רק ברמז, ב) מפני מה בא הרמז על אברהם רק בשם אור סתם ועל יעקב בקריאת האור יום, ג) השנות הדברים פעמים ויקרא אלהים לאור יום זה יעקב ולחשך קרא לילה זה עשו וא"כ כבר נאמר שאור ויום הוא יעקב וחשך ולילה זה עשו, ומה צורך עוד ויהי ערב שזה עשו ויהי בקר זה יעקב, ההכפלה מה זו עושה, ד) למה בתחלה מקדים יעקב לעשו ואח"כ מקדים עשו ליעקב, ה) מה היא כונת הדרש ויהי ערב ערבו של עשו ויהי בקר בוקרו של יעקב, ו) מה ענין הדרש יום אחד שנאמר והיה יום אחד הוא יודע לה' מאי שייטי' להכא ומה נרמז בזה, ז) כן הדרש השני יום אחד זה יום הכפורים מה ענינו לכאן, ומה כונתו לחדש על הדרש הראשון. סוף דבר כל המאמר כמו זר, אין להדרשות חבור וקשור אל הענין מעשה בראשית ולא קרבו זה אל זה. ואחזה אני בבאור הענין כי לא בא הדורש להוציא המקרא מדי {צ"ל מידי} פשוטו ולהזיזו ממקומו, הוא גם הוא מפרש את הכתובים במעשה בראשית לא זולת רק בא להעיר ולעורר לשום לב ולהתבונן כי ענין יעקב ועשו הוא ע"ד ציור הכתוב הזה, יצירתם לידתם ואשר יקרה אתהם באחרית הימים הכל יתגלגל כציור המקרא הזה, ולא קרב בעל המאמר בזרוע את הענינים ההם למקרא זה בעצם באור הכתוב רק קרבם התקרבות הציורים, כשם שאור המאיר לארץ ולדרים בהתחלת התפשטות האורה בבקר בהשכמה כשתחל לבקוע מחלוני רקיע איננו עוד יום גמור, רק ילך הלוך ואור עד נכון היום, כן התפשטות אור האמונה וידיעת ה' בתבל ארצה היה אברהם אבינו התחלת האור וילך הלוך ואור עד יעקב אחרון האבות ואז השתלם האור ועלה עד עצם תקפו להיות בגדר יום גמור, כי אז נשתלמה האומה וקורא לנו מאז שם חדש שם האומה בני ישראל עד היום הזה, ע"ד הציור כי אז נעשה יום ממש, ולזה יאמר ויאמר אלהים יהי אור, והיה אור סתם ולא נקרא עוד יום זה אברהם, פי' ע"ד הציור הזה היה אברהם התחלת יציאת אור האמונה ודעת אלהים בארץ אור סתם שלא התפשט ולא יצא עוד במלואו, ויקרא אלהים לאור יום זה יעקב, על דרך שכתוב כאן שנקרא אחרי כן לאור יום כמו כן ביעקב בא אור האמונה לכלל יום, ולחשך קרא לילה זה עשו, כלומר על דרך זה הוא עשו, כי כל זמן שלא יחשך ממש אפי' לאחר שקיעת החמה לא נקרא לילה כי אם בהתפשט החשך במלואו, ע"ד זה הוא עשו חשך אפלה ולילה גמור, ההפך מן יעקב מן הקצה אל הקצה זה היה בגדר יום ממש וזה בגדר לילה ממש. שוב יאמר ע"ד התדמות הציור ויהי ערב זה עשו ויהי בקר זה יעקב, הרצון כשם שבפסוק זה מזכיר תחלה את האור ואח"כ חשך וחוזר ואומר ויהי ערב ויהי בקר ומקדים ערב לבקר, ככה הוא בענינם של יעקב ועשו, היינו כי בסדר יצירתם הקדים יעקב לעשו ובסדר לידתם ביציאתם לאור העולם היה להיפך כי עשו יצא ראשונה ואח"כ יעקב, כידוע מאמרם ז"ל הובא ברש"י פ' תולדות משל לשפופרת הנכנס ראשון יצא אחרון, נמצא שהוא על סדר הכתוב הזה, ויקרא אלהים לאור יום זה יעקב שנוצר מטפה ראשונה והיתה הקדימה ביצירה ליעקב ולחשך קרא לילה זה עשו שיצא מטפה אחרונה אחר יעקב, ויהי ערב זה עשו, זה רמז לסדר לידתם וצאתם לאויר העולם שמתחלה ויהי ערב זה עשו שנולד ראשונה ואחרי כן ויהי בקר זה יעקב שנולד אחר עשו.

עוד יאמר כי על דרך הנאמר בכתוב כאן ויהי ערב ויהי בקר כך הוא ענין יעקב ועשו במה שיקרה אותם באחרית הימים כשיהיה ערבו של עשו וישקע אורו אז ויהי בקר שיהיה בוקרו של יעקב כמה שנאמר ולאם מלאום יאמץ, וע"ד מאמרם ז"ל (מגילה ו' א') אמלאה החרבה אם מלאה זו חרבה זו וכו'. ומתי יהיה הדבר הזה לימות המשיח לעת קץ הפלאות הסתום וחתום מכל בריה וידוע רק להקב"ה, וזהו יום אחד שנאמר והיה יום אחד הוא יודע לה' וגו' והיא הגאולה בעתה שאם לא זכו מעצמם הוגבל עכ"פ מהקב"ה יום ידוע לגאלינו. אולם יש עוד אופן להגאל ולביאת המשיח ע"י הטבת מעשנו {כך במקור!} ותשובתנו לה' בלב שלם, ע"ד היום אם בקולו תשמעו, והיא הגאולה אחישנה כשזכו, ע"י זכות ומעשים טובים ותשובה, לזאת באה הדרשה השניה, דבר אחר יום אחד שנתן לו הקב"ה זה יוה"כ, אין הרצון יוה"כ ממש רק גדר יוה"כ פי' תשובה והטבת המעשים, והכונה לגאולה של זכו אחישנה, והרצון במאמר זה כי בעת ערבו של עשו יהיה בוקרו של יעקב על שני פנים או בבחינת לא זכו בעתה וזהו הרמז הראשון יום אחד שנאמר והיה יום אחד הוא יודע לה' וגו', או בבחינת זכו אחישנה וזהו הרמז השני יום אחד זה יוה"כ כלומר ע"י תשובה.

במדרש שם. ר' חגי בש"ר פדת אמר ברית כרותה למים שאפילו בשעת שרב רוחה שייפה. דייק לה מלשון מרחפת בהוה תמיד בלי הפסק אפי' בשעת שרב. ובכונת הדרש אפשר דנמשך אל הקודם שאמר המרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה כמים תבוא רוחו של משיח, וע"ז בא ר"ח בש"ר פדת להגיד כח התשובה שאפי' בשעת שרב רוחה שייפה, אפי' בשעה שהדין מתוח התשובה קורעת הגז"ד ואין דבר שעומד בפני תשובה, כי תשובה מועלת בכל עת אפי' בעת יקד יקוד הגז"ד ר"ל.