דפים

יום ראשון, 8 במרץ 2015

רוח חכמים - פרשת מסעי

רוח חכמים על פרשת מסעי מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם, רבו כמו רבו הכותבים והמבארים את המקרא הזה איש איש לפי רוחו ללכת ליישב ספיקותיו. א) למה הכפיל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם וחזר ואמר ואלה מסעיהם למוצאיהם. ב) בראשונה אמר מוצאיהם למסעיהם ומקדים המוצאות להמסעות ואח"כ יאמר מסעיהם למוצאיהם ומקדים המסעות להמוצאות. ג) בתחלה אצל מוצאיהם למסעיהם אומר על פי ה' ואצל מסעיהם למוצאיהם לא נכתב על פי ה'. ד) מאי בעי הכא על פי ה' כלל, ועל מה קאי אם על הכתיבה שהיתה על פי ה' כי כן נצטוה מאת ה' לכתוב המסעות, או על המסעות שהיו על פי ה', ולא נתפרש בכתוב, ואם קאי על הכתיבה יש לשאול מה נשתנה הצווי הזה מכל הצווים שלא נאמר אצלו מפורש וידבר ה' אל משה כתוב בספר את המסעות כמו במחית עמלק נאמר, כתוב זאת זכרון בספר, ואם קאי על המסעות, לאיזה ענין בא להודיע כאן שהמסעות היו על פי ה', ולדעתי הוא פשוט וקל, כי מוצאות נקראו המקומות והתחנות שחנו שם, כמו ויחנו באובות ויחנו במתקה, המקומות אובות ומתקה נקראים מוצאות, וכן כל מקומות תחנותם שמם הכללי מוצאות, ומסעות נקראו עצם המסע, הנסיעה והתנועה ההליכה והנדנוד ממקום למקום, ובהיות שלא הלכו באורח ישר ממקום למקום הקרוב אליו הלוך וקרוב לארץ כנען, כי אם התפתלו והתעקמו בדרכם ויסב אלהים אותם דרך ארוכה ועקלתון ויניעם במדבר, ויש שהלכו לאחור ולא לפנים, כאלו שבים לארץ מצרים ואחרי כן שבו והפכו פניהם לצד ארץ כנען, על כן כשבא משה לכתוב בתורה המקומות שעברו שם היה אפשר שירשום אותם כפי מציאותם ועמדתם על שטח הארץ על הסדר כתורת הגעֶאָגראַפיעֶ, אולם משה כתב סדרם לא לפי מציאותם רק לפי סדר לכתם לפי התנועה שהתנועעו במדבר שהיתה על פי ה' ורצונו ית', ואת זה יודיע הכתוב ויכתוב משה את מוצאיהם כלומר תחנותם ומושבותם כתבם למסעיהם, פי' לפי סדר מסעיהם שהיה על פי ה' משונה מקו הישר, ובא הלמ"ד למסעיהם במקום לפי כלומר לפי סדר מסעיהם, ולפ"ז נכון מאד מה שכתוב כאן על פי ה' להודיע כי על כן היו המסעות שלא על סדר עולם, ואחרי הודיע הכתוב את זה, החל לבאר בפרטות סדר המסעות איך היה מהלכם מתחנה אל תחנה, ואומר ואלה מסעיהם למוצאיהם, פי' זהו סדר הנסיעה אל המוצאות, והלמ"ד הזה הוא כפשוטו למוצאיהם אל המוצאות.


סליק ספר במדבר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה