דפים

יום רביעי, 20 במאי 2015

רוח חכמים - פרשת ויחי

רוח חכמים על פרשת ויחי מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

ויחי יעקב, במדרש פרשה צ"ו פרשה זו סתומה מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם, כל פירושי המפרשים יגעים ואינו מתיישב על פיהם לשון שסתם ממנו כל צרות שבעולם, ולי נראה פשוט שסתם והעלים ממנו הקב"ה כל צרות שבעולם העתידות לבוא על בניו, ובהיותו עתה במצרים היתה מחשבתו כי חלי הוא וישאנו {ע"פ הכתוב ירמיהו י יט וַאֲנִי אָמַרְתִּי אַךְ זֶה חֳלִי וְאֶשָּׂאֶנּוּ} וישב שם רק עד יעבור זעם הרעב ואחרי כן ישוב אל ארצו ואל מולדתו, כמה שאז"ל שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור שם לפי שעה, והיה נעלם ממנו כי ביאתו למצרים זאת היא באמת להשתקע, כי נסתם ממנו הגלות המר שעתידים בניו לסבול במקום הזה, וכן נסתמו ממנו צרות כל הגליות, וזהו שאמר שסתם ממנו כל צרות שבעולם, והמלים מתישבות על נכון.

וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם, ראוי להתבונן אל שנוי הלשון דבר ויברך, גם לשון דבר אצל ברכה אינו מתיישב כראוי כי דבר לשון קשות הוא ומאי ענין קשות לברכה, גם איש אשר כברכתו ברך אותם קשה במובנו, אולם לדעתי הכונה על מה שנמצאו בין המתברכים שדבר אליהם קשות ראובן שמעון לוי, והם הראשונים הגדולים שבאחים ונזכרים ראשונה ועליהם אמר הכתוב אשר דבר להם והקדים דבור לברכה, ואח"כ על יתר האחים אומר ויברך אותם כי אליהם לא היו בדבריו רק ברכה, ואחרי שהם מחולקים זה מזה מפרש איש אשר כברכתו ברך אותם לאיש איש כפי הברכה הראויה לו לפי מהללו ומעשיו כן ברך אותם, לפיכך נשתנה אלה מאלה, לזה דבר קשות ולזה רק ברכה.

פקד יפקוד אלהים אתכם, במדרש שמות פרשה ג', אמר להם פקד פקדתי מסורה היא בידם מיוסף שבלשון הזה אני גואלם כו' ושמעו לקולך למה שמסורת גאולה היא בידם שכל גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה גואל של אמת הוא ע"כ, ראוי לתור ולמצוא טעם לזה איזה הוכחה היא מהדבור הכפול פקד פקדתי שרק זה הוא הגואל האמתי והאומר לשון פקידה פעם אחת איננו אמת מה תלוי זה בזה, גם קשה איזה סימן הוא להגואל האמתי, אחרי שנתן הסימן הזה בפומבי הלא הגואל השקר גם הוא יוליך את העם שולל ויאמר בלשון כפול, משל למה הדבר דומה לאדם הנותן לחבירו כסף או כלים על מנת למוסרו לפלוני, וכדי להזהר מרמאי שיבוא בערמה בשם פלוני לקבל את הפקדון מסר לו סימן ידוע והיה לו לאות כי מי שיבוא ויגיד לו הסימן ההוא יתננו לו, ואת הסימן לא ימסור לו בחשאי בינו לבין עצמו מפה לאזן רק יגלה אותו בפני כל הנצבים עליהם, הלא שחוק לרעהו יהיה האיש הזה, מה יועיל לו האות והסימן אם רבים שומעים אותו, וגם הרמאי יבוא ויגיד הסימן הזה ומה הועיל בתקנתו, כן הדבר הזה, כי גואל שקר אשר יחפוץ להונות את העם יאמר ג"כ פקד פקדתי, והנראה לי בזה כי לא כפלת המלים הוא הסימן רק כונה אחרת יש בזה, כי הוא רמז לשתי פקידות לשני אופני הגאולה המרומזים בכתוב בעתה אחישנה שאמרו חז"ל סנהדרין (דף צח) זכו אחישנה לא זכו בעתה, והרצון בזה שיאמר פקד פקדתי שיודיעם שני אופני הגאולות ויעוררם אל התשובה לזכות מעשיהם שיהיו בגדר זכו ויזכו לגאולת אחישנה, ולא ישענו על הגאולה של בעתה לבד שהיא גם באופן לא זכו, וגואל כזה המחזיר את ישראל למוטב הוא גואל של אמת, אבל מי שאומר פקדתי פעם אחת, כלומר שיבטיחם שיגאלם ה' בהחלט ולא יעורר את העם להיטיב מעשיהם לזכות לגאולת אחישנה, זה איננו גואל אמת, וגם במצרים היו שתי הפקידות, הפקידה של בעתה היא הגאולה שבכלות כל הארבע מאות שנה כפי גזרת ברית בין הבתרים, והפקידה של אחישנה אם זכו, היא מה שזיכה אותם במצות דם פסח ודם מילה, שיזכו להגאולה מצד המעשים.


חסלת פרשת ויחי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה