דפים

יום ראשון, 3 במאי 2015

רוח חכמים - פרשת שופטים

רוח חכמים על פרשת שופטים מאת ר' נפתלי משכיל לאיתן

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, במדרש פרשה ה', אמר רשב"ג אל תהי מלגלג בדין שהוא אחד משלשה רגלי העולם למה ששנו חכמים על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום תן דעתך אם הטית את הדין שאת מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו, מפורש כאן כי רשב"ג אמר בשם חכמים אחרים על ג' דברים העולם עומד על הדין וכו' ואלו במשנתנו סוף פ"ק דאבות רשב"ג בעצמו הוא בעל המאמר הזה, ומה שהקדים כאן דין לאמת ושלום ואלו במשנה שם הקדים אמת לדין, וכן צריך להיות כדיליף התם מקרא שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם ומקדים הכתוב אמת למשפט, הוא מפני דקאי כאן בענין דין והוא תכלית הענין ע"כ מקדימו כאן.

במדרש שם, רבנן אמרי קשה הוא כחו של דין שהוא אחד מרגלי כסא הכבוד מנין צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך, אמר הקב"ה הואיל וכך עונשו של דין קשה הוו זהירין מנין ממה שקרינו בענין שופטים ושוטרים, מה שחדשו והוסיפו רבנן על דברי רשב"ג, כי לדברי רשב"ג שאמר שהוא אחד משלשה רגלי העולם, אין זה רק הערה שלא ללגלג בענין זה ולא יהיה דבר קל בעינינו כי הוא קיום העולם, ואי אפשר שתתקיים העולם בלעדו, אבל לא נזכר בדבריו שעל ההפך יש עונש מן השמים, רק שיש לקבוע שופטים מצד השכל ומצד התועלת והצורך לקיום העולם, אבל רבנן באו להוסיף כי יש דין בשמים, ולכן שינו בלשונם מלשון רשב"ג, הוא אמר אל תהי מלגלג בדין כלומר לא יהיה לדבר קל ולדבר של מה בכך רק תכיר ותדע כי הוא ענין גדול אבל רבנן דקדקו בלשונם קשה הוא כחו של דין ומסיימי כך עונשו של דין קשה, שיש עונש על ההפך, ומלבד הצורך והנחיצה לקיום העולם יש עונש שמור להעוברים ומניעים הקמת שופטים ושוטרים.

במדרש שם זש"ה לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל כו' ומהו ראה דרכיה וחכם רבנן אמרי ראה דרך ארץ שיש בה שבורחת מן הגזל כו' וכל השבח הזה שיש בה שלא למדה מבריה ולא שופט ולא שוטר יש לה שנאמר אשר אין לה קצין שוטר ומושל אתם שמניתי לכם שופטים ושוטרים עאכ"ו שתשמעו להן הוי שופטים ושוטרים תתן לך, הנראה לי בכונת המדרש שבא לדרוש תבת וחכם ללמוד ממנה דבר חכמה ולא אמר ראה דרכיה ועשה כמוה רק וחכם להתבונן ממעשיה עוד מה שהוא, לעשות כמוה, כי לפי הצווי למנות שופטים ושוטרים הייתי אומר כי חובה על האדם לריב עם חבירו ולבוא אל השופטים לגנוב לגזול ולעשוק כדי שיצטרך למשפט, ע"ז אמר אם כי מנוי שופטים ושוטרים היא מצוה בתורה, אבל בכל זאת ראה דרכיה שמונעת א"ע מן הגזל ומן החמס וחכם לעשות כמוה שלא תצטרך כלל לשופטים ושוטרים ומכ"ש כשיש לך שופטים תשמע להם, וע"כ בא הכתוב להגיד אשר אין לה קצין שוטר ומושל תכין בקיץ לחמה וגו' אשר הכנת לחמה אין ענין לקצין שוטר ומושל ולאיזה צורך בא הספור שאין לה קצין שוטר ומושל, רק בא לתוכחה אל האדם שהנמלה אעפ"י שאין לה קצין וגו' בכל זאת זהירה מן הגזל ומכש"כ האדם יעשה כן מעצמו כמוה ולא תצטרך לשופטים כלל, ואם יש לו שופטים עאכ"ו שישמע להם.


חסלת פרשת שופטים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה