דפים

יום שישי, 28 בדצמבר 2012

מכתב ללמד - מכתבי המלצה

עח.
מכתבי מליצה

             ידידי איש חסד ובר לבב !

קצרים ומעטים היו העתים אשר השתעשענו פה יחד בעברך דרך הֵנה, אבל הכו שרש בלבבי ולא ימושו מנגד עיני כל הימים, אחשוב כי גם בחיקך טמנו הרגעים האחדים ההם זרע רב, ותכיר את הקול הקורא אליך ולא מוזר יהיה לך, תכיר את הקול ואת האותות, כי הקול קול נ ... והידים ידי מ ... אי לזאת תעוז ידי ירום לבבי להציג לפניך את האיש הנצב עמך בזה, ולבקש עליו מלפניך חסד ורחמים, אחיך הוא בן אמך יליד ההשכלה כמוך, הנה הוא עובר עליך בלב מלא חכמה וכיס נקוב, ופניו מועדות ח ... לתור לו עבודה וכהונה באחד מבתי המרכולת, או להסתפח אל אחת הכהונות על מסלת הברזל. כי בשנים האחרונות האלה, ליטא לוטה בערפל ותרד פלאים, אזלת יד כל משלח יד והעסקים בשפל ישבו בסתר המדרגה, וכסוחרים כסוכנים יסעו הנגבה כצפרים בכלות הקיץ, והיה האיש הזה כאחד מהם. בי תמכה ימינו לבוא עד עיר מגורתך, ואתה היה עוזר לו מן הוא והלאה. ולא עליך לבד אשליך יהבו לנהלו מכספך בעגלה ובלחם עד בואו למחוז חפצו, כי אם מכחך תשחד בעדו, לאסוף ולכנוס ממכיריך ומוקירי החכמה, נדיבי לב אשר ישישו בשמחה לעשות צדק לאיש כזה, בידעם כי כספם המעט והמצער יעלה ויבוא ויגיע אותו למטרה רוממה, ויזכור חסדם כל ימי חייו, מה טוב ומה נעים הוא לאדם לעשות צדקה העומדת לעד. ומי יחוש ומי יחוס על איש כזה יותר ממך ? מכל ההמון הרב לא יהיה לו מושך חסד, כי החכמה ראשית חטאת בעיניהם, והמשכילים נחשבו למו כשעירי עזאזל, לדחפם מן הצוק ולפזר עצמותיהם לפי שאול. הלא יהכרו לו [אולי צ"ל יתנכרו לו] וכבני נכר יתכחשו לו. סמוך לבי בטוח כי לא תשליך דברי אחריך ולא תשלחנו ריקם, למען אהבתנו, ולמען אהבת חכמה ואהבת חסד. וה' ישלמך טובה, לא תהיה נעזב לנצח וזרעך לא יבקשו חסד, הנני אוהבך ...

עט.

        אוהבי ואהובי !

נמצאתי על נקלה לאשר בקשני האיש הזה העומד ממולך, להיות למליץ בעדו כי תואל בטובך לאספהו אל תוך ביתך, ולתת לו יד באחד מעסקיך הרבים והעצומים. ידעתי כי רבה טובתך מזה מאשר טובתו, איננו מודעי וגואלי, לא שאר בשר הוא לי, אף לא שוחד דברים ולא שוחד כסף יוציאו מפי מלים, כי אם למענך ידידי ולתועלתך נדרשתי לאשר שאלני, לרכוס אותו בקרסי מליצתי זאת אל מסחרך, נדרשתי בכל לב ולא סרבתי, מדעתי כי תברכני נפשך בגללו. האומנם כי לא תרעב לאנשים עובדי עבודת מרכולתך, ומסחרך לא ירצה את שבתותיו מאפס עושים, אדמתך לא תשם וארצך תבעל, והחזיקו שבעה אנשים באיש אחד בימים האלה, על כל עסק קטן ודל אשר יבוא לידו, למלאות ידיהם עבודה. אבל אבטיחך באמון לבי ובנקיון כפי, כיד הידיעה וההכרה הטובה עלי, אשר אדע ואכיר את האיש הזה, כי בכל בני משק ביתך מאין כמהו, עוז בימינו ושפתו אתו, לכתוב ולדבר צחות בשפת עבר ושפת המדינה על אופן מאד נעלה, גם ידיו רב לו בשפת אשכנז וצרפת, אשר גם הנה דרושות ונחוצות לחפץ מסחרך המשתרע מעבר לגבול ארצנו. שאר רוח לו בחכמת החשבון עד להפליא, גם ערך המשולשים ואלגעברי ממנו לא נעדרו, ויתרון הכשר דעת לו במערכת ספרי מסחר וסדור ספרי הזכרונות הפשוטים והכפולים, כל אלה על פי יסודות החכמות האלה וכלליהם מגדולים חקרי לב. אף מכתב ידו נחמד ונעים מעשה ידי סופר אָמָן, ולא הִשָׁה ה' אותו גם לב מבין ועין בוחן, להכיר בטיב סחורות רבות, לדעת לזרות ולהבר, מה לרחק מה לקרב, יודע לנהל במועצות ודעת עסקים גדולים ונכבדים, רחבים ומסתעפים, להוציא ולהביא, ועד מהרה ירוץ דברו לחלק עבודה לכל האנשים העוזרים עמו הסרים למשמעתו אשר הוא לפקיד עליהם, יבקר מעשה איש ופקודתו, ושולח עין חודרת על כל עלילות מצעדי גבר לבל יעשו מלאכתם רמיה. ועל כל אלה איש סוד הוא ולבבו נאמן לפני כל הבאים בבריתו, ואף כי לפני אדונו אלופו לראשו. לא חסר לו דבר, כי אם מקום וענין להוציא את כשרונותיו לפעלם, להצטיין בשלימות נפשו, ובידך ידידי להפנותו אל כל חפץ וענין אשר תחפוץ כטוב בעיניך, וכל סעיף אשר תבחר מסעיפי מסחריך הרבים לתת על ידו, תמצאהו כדאי והגון לכך; ואם ראשיתו יהי מצער, כי תספחהו רק על אחת הכהונות מהמון עסקיך, אני תקוה כי אחריתו ישגא מאד, כי לא יארכו הימים, וכל טובך תתן בידו ותשימהו לאדון על כל ביתך, תשיתהו ברכות לעד, ועל פיו ישק כל אשר לך. אל תביט אל מראהו ושפל רוחו, כי עצבון לב ודאגות קרב ידכאו נפש ועוז פנים ישונה, ואך ימצא נתיבה לכלכל את נפשו ונפשות ביתו, ושבע ורוה ודשן, אז לב שמח ייטיב גהה, ומעלות רוחו תעלינה גם על מרום מצחו, תשקפנה מבעד בבות עיניו, ופניו ינהרו. – למענך ידידי הכברתי במלים עד כה, בגלל הצלחת ביתך, ואני לא לבד לשמוע כי את חפצי השלמת קותה נפשי, כי גם לקחת ממך תודה וברכה, אחרי אשר תתהה על קנקנו ועל שרשי רגליו תתחקה, הימים לא ימשכו ותמצא בו יתר הרבה מאשר הוגד לך מאת רעך כנפשך, החפץ באשרך והצלחתך ...


פ.

       חן וכבוד יתן ה' לרודפי חסד !
האדם הנכחי אשר באתי להמליץ טוב בעדו לפני עם אלהי אברהם, הוא מוסר תוכחה לכל נטילי כסף השמים זהב כסלם וברוב עשרם יתהללו; המה יביטו יראו באיש הזה, כי ההצלחה חזיון שוא, ומקסם כזב יום טובה, הכסף צל עובר והעושר יודד כחלום חזיון לילה, ואין מעמד למו. זה לפני שנים אחדות עם עשירים נמנה ובין בעלי הון במותיו, ואיך ההפך עליו הגלגל וירד פלאים כהיום הזה. היד אשר הושיטה עזרה בצר לכל מר נפש ורוח נכאה, איך פשוטה היום לבקש עזרה מאחרים; אהה מה נורא רדתו ומה עמוק נפלו ! ומי לא ינוד לו ומי לא יחמול עליו ! יכמרו נא רחמיכם כל קוראי הטורים האלה לחומלה עליו לקרבו כמו נגיד. טרם יקרא ואתם תענו, עוד הוא מדבר ואתם תשמעו, כי גם הוא בהלו נר ההצלחה על ראשו, נמצא טרם נדרש, וטרם נקרא ענה. זרעו לכם לצדקה ויקצור לפי חסדו ולפי טובו ביום טובה. ואני לבי ישתפך בתוך מעי מדי דברי בו, ורוחי יתהלך ברוח התעוררות עזה, עיני תשפלנה לראות ולא אמצא עוז ותעצומות לשאת אותם אל האיש הזה להביט בפניו, כי עיני ראתהו בהודו וכבודו בהצלחתו וגדולתו, ואיככה אוכל ואראה ברעתו וקלקלתו באסונו וקלונו ? יתן ה' ותשוב הצלחתו במעלות אשר ירדה, יחֻדש יומו כקדם, לשמחת לב כל חובבי אנשי חסד, ולשמחת לבי אני המעתיר ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה